รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240802109 นางสาวรติพร วรหสังค์ ทัศนศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
2 6440701101 นางสาวกนกวรรณ มาสเหียน การจัดการ10
3 6440701103 นางสาวเกวลิน หาญจันทร์ การจัดการ10
4 6440701104 นางสาวจรรยาพร พรมเกษา การจัดการ10
5 6440701105 นางสาวจิรัฐิติกาล จันทร์นอก การจัดการ10
6 6440701106 นางสาวชนิสรา สินธุบัว การจัดการ10
7 6440701107 นางสาวญาณิดา ศรียงค์ การจัดการ10
8 6440701108 นางสาวณัฐธิกา ใจเอื้อ การจัดการ10
9 6440701109 นางสาวธิดารัตน์ ประเสริฐพงษ์ การจัดการ10
10 6440701110 นางสาวนวพร เลียบกระโทก การจัดการ10
11 6440701113 นางสาวบุษบา ชีพอุบัติ การจัดการ10
12 6440701114 นางสาวปัณฑิตา เคล้าพิมาย การจัดการ10
13 6440701115 นางสาวปิยธิดา กลางนอก การจัดการ10
14 6440701116 นางสาวพัชราพร บุญเครือบ การจัดการ10
15 6440701117 นางสาวพิมผกามาศ วิทยา การจัดการ10
16 6440701118 นางสาวมยุรฉัตร ชุดทะเล การจัดการ10
17 6440701119 นางสาวรุ่งทิวา ควรขุนทด การจัดการ10
18 6440701121 นางสาววารุณี เตยไธสง การจัดการ10
19 6440701123 นางสาวศลิษา โพธิ์ณรงค์ การจัดการ10
20 6440701124 นางสาวศิริพร เทพปาน การจัดการ10
21 6440701125 นางสาวสโรชา กองทองนอก การจัดการ10
22 6440701126 นางสาวสุธิดา สุขดำ การจัดการ10
23 6440701127 นางสาวเสาวลักษณ์ เดิ่นกลาง การจัดการ10
24 6440701128 นางสาวอภิญญา จอดนอก การจัดการ10
25 6440701129 นางสาวอริสยา ฮะสูงเนิน การจัดการ10
26 6440701131 นายกษิดินทร์ แป้นปลื้ม การจัดการ10
27 6440701132 นายจักรวาล เรืองลือชา การจัดการ10
28 6440701133 นายชรินทร์ สมกวน การจัดการ10
29 6440701134 นายชานนท์ อินจันทึก การจัดการ10
30 6440701135 นายณพฤกษ์ สายภักดี การจัดการ10
31 6440701136 นายณัฐดนัย สีสุพรรณ การจัดการ10
32 6440701137 นายธนภัทร์ พะธะนะ การจัดการ10
33 6440701139 นายพิชิตชัย ใยเทศ การจัดการ10
34 6440701140 นายอาทิตย์ กล่าวพิมาย การจัดการ10
35 6440706102 นางสาวกรกนก เสียงดัง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
36 6440706103 นางสาวกัญญาณัฐ อึงพุดซา การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
37 6440706105 นางสาวณัฐวดี จันทรภาส การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
38 6440706106 นางสาวณัทภัค แสนวงษ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
39 6440706108 นางสาวทัตพิชา บุญพลี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
40 6440706109 นางสาวธีมาพร กุยเทพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
41 6440706110 นางสาวพรชิตา ป้อมสุวรรณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
42 6440706111 นางสาวเมธาวี เทียมชนะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
43 6440706112 นางสาววรรณิภา ฆ้องนอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
44 6440706113 นางสาวรวีวรรณ ศรีดี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
45 6440706115 นางสาวสุทธิดา ชินขุนทด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
46 6440706116 นางสาวสุธิมา อมรสถิตย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
47 6440706117 นางสาวอนันทิตา ทองประเสริฐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
48 6440706118 นางสาวอังศนา ฤาหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
49 6440706119 นายกฤษฎา เสือพันธุ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
50 6440706120 นายเกษม ความสวัสดิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
51 6440706123 นายศักรินทร์ สถาปนรัตน์กุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
52 6440706124 นายปุญญพัฒน์ นิราช การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123