รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6441801203 นางสาวกัญธิมา มหามนต์ ร.บ.10
2 6441801211 นางสาวณัฐสุรางค์ พละพัฒนางกูร ร.บ.10
3 6441801219 นางสาวพรชิตา ภาสนิท ร.บ.10
4 6441801234 นางสาวสุพรรษา ดิษฐขุนทด ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
5 6440701201 นางสาวกรณิษาภา ธงสันเทียะ การจัดการ10
6 6440701203 นางสาวขนิษฐา กิจรัตน์ การจัดการ10
7 6440701204 นางสาวจันจิรา ยะกะ การจัดการ10
8 6440701205 นางสาวจุไรรัตน์ ซ้อนกระโทก การจัดการ10
9 6440701206 นางสาวชลธิชา เนื่องทองหลาง การจัดการ10
10 6440701207 นางสาวญาดา จ่ารักษ์ การจัดการ10
11 6440701208 นางสาวธัญพิชชา รัตนกาฬ การจัดการ10
12 6440701209 นางสาวนงนภัส สุระรีรักษ์ การจัดการ10
13 6440701210 นางสาวนัชชา กองทองนอก การจัดการ10
14 6440701211 นางสาวนันธิชา ทำสันเทียะ การจัดการ10
15 6440701212 นางสาวน้ำหนึ่ง ขอใหญ่กลาง การจัดการ10
16 6440701213 นางสาวปริตา มุ่งเขื่องกลาง การจัดการ10
17 6440701215 นางสาวปิยาภัทร สุขขัง การจัดการ10
18 6440701216 นางสาวพัชรี วิวรรณ์รัมย์ การจัดการ10
19 6440701218 นางสาวมลทิรา เมยกลาง การจัดการ10
20 6440701219 นางสาวรุ่งฟ้า เจริญรัตน์ การจัดการ10
21 6440701220 นางสาวลัดดาวรรณ วังคีรี การจัดการ10
22 6440701222 นางสาวแววณิภา นบสูงเนิน การจัดการ10
23 6440701223 นางสาวศศินา บินขุนทด การจัดการ10
24 6440701225 นางสาวสโรชิน แสงนาค การจัดการ10
25 6440701226 นางสาวสุธิตา สิงขรอาจ การจัดการ10
26 6440701227 นางสาวอนิฌา กรดสูงเนิน การจัดการ10
27 6440701228 นางสาวอภิสรา คานกลาง การจัดการ10
28 6440701230 นายกรุณา ประกอบผล การจัดการ10
29 6440701231 นายเกียรติศักดิ์ อุดแก้ว การจัดการ10
30 6440701232 นายจิรภัทร อ่ำต่ำงาม การจัดการ10
31 6440701233 นายชัยวัฒน์ นินโท การจัดการ10
32 6440701234 นายไชยวัฒน์ เบียดนอก การจัดการ10
33 6440701235 นายณภัทร กระธงกลาง การจัดการ10
34 6440701237 นายธนภูมิ วิชญะกุล การจัดการ10
35 6440701238 นายนัฐพงษ์ จึงวัฒนศิริกุล การจัดการ10
36 6440701239 นายพีรพัฒน์ ภัคสุรีย์รัช การจัดการ10
37 6440701240 นายชุมพล เกตุแก้ว การจัดการ10
38 6440704101 นางสาวกมลวรรณ เดชพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
39 6440704102 นางสาวกัญวรา ศิริคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
40 6440704103 นางสาวณิชมน รอดนิยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
41 6440704104 นางสาวตวงรัตน์ แก่นแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
42 6440704105 นางสาวบัญฑิตรา มูลอุดม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
43 6440704106 นางสาวปณิตา การบรรจง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
44 6440704107 นางสาวพรชิตา พรหมสุขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
45 6440704109 นางสาวฟ้าพราว คุณานนท์วรกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
46 6440704110 นางสาววิชญา ชอบนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
47 6440704111 นางสาวสิริวัฒนา กระสันกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
48 6440704112 นางสาวอพิชญา แก้วรัตนศรีโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
49 6440704113 นายกฤตภาส เสนียะกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
50 6440704115 นายณัฐชัย สติใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
51 6440704117 นายธีรพงษ์ แพงศรีแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
52 6440704121 นายมานน สืบจะบก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
53 6440704123 นายสหชัย ส่งอุทัยกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123