รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP19
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240606328 นายพงศธร ฟักหวาน นิเทศศาสตร์10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 6441401101 นางสาวกรรณิการ์ แก้วรัมย์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
3 6441401104 นางสาวจันทนิภา สมงาม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
4 6441401106 นางสาวชลธิชา ไชยโคตร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
5 6441401107 นางสาวนริศรา เนื่องนรินทร์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
6 6441401108 นางสาวนิชชาวัลย์ ห้อยไธสง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
7 6441401111 นางสาวมณีมณฑ์ สายแก้วราช วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
8 6441401112 นางสาวมัลลิกา พาชอบ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
9 6441401113 นางสาววรรณวิสา หารินไสล วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
10 6441401114 นางสาวศศิกานต์ คุ้มกระโทก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
11 6441401115 นางสาวศุภัตตรา บุญประเสริฐ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
12 6441401116 นางสาวสุกัญญา วีปะสูงเนิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
13 6441401118 นางสาวสุปรียา เพ็งเพชร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
14 6441401119 นางสาวอาภาพร เป้าสอน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
15 6440216104 นางสาวกัญญารัตน์ หล่าจันทึก อาชีวอนามัย10
16 6440216105 นางสาวจันทิมา สุดกระโทก อาชีวอนามัย10
17 6440216106 นางสาวจารุวรรณ จีนจิ้งหรีด อาชีวอนามัย10
18 6440216107 นางสาวจิรภา รถไฟรี อาชีวอนามัย10
19 6440216108 นางสาวจุฑารัตน์ สิมมา อาชีวอนามัย10
20 6440216109 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิทักษ์นอก อาชีวอนามัย10
21 6440216111 นางสาวณัฏฐา เชียงน้อย อาชีวอนามัย10
22 6440216113 นางสาวณัฐธิดา ประพายพิษ อาชีวอนามัย10
23 6440216114 นางสาวณัฐพร สีดาเดช อาชีวอนามัย10
24 6440216115 นางสาวณัฐมณ หมีคุ้ม อาชีวอนามัย10
25 6440216117 นางสาวธารารัตน์ จันทร์ภิรมย์ อาชีวอนามัย10
26 6440216118 นางสาวน้ำผึ้ง คำทา อาชีวอนามัย10
27 6440216119 นางสาวบัวชมภู ดวงแก้ว อาชีวอนามัย10
28 6440216121 นางสาวเบญญทิพย์ เปลี่ยนไธสง อาชีวอนามัย10
29 6440216122 นางสาวพรธิรา โสวรรณะ อาชีวอนามัย10
30 6440216123 นางสาวพันธิตร การรัมย์ อาชีวอนามัย10
31 6440216124 นางสาวพิมพ์รำไพ เฉื่อยสูงเนิน อาชีวอนามัย10
32 6440216125 นางสาวมณีรัตน์ แป้นประโคน อาชีวอนามัย10
33 6440216126 นางสาวรวีวรรณ ประจิระฆัง อาชีวอนามัย10
34 6440216127 นางสาวรัตนาภรณ์ ประวรรณโก อาชีวอนามัย10
35 6440216128 นางสาวศศิภรณ์ ซองกิ่ง อาชีวอนามัย10
36 6440216129 นางสาวศิริพร การปลูก อาชีวอนามัย10
37 6440216131 นางสาวศิริวรรณ แซ่ไหล อาชีวอนามัย10
38 6440216132 นางสาวโศจิรัตน์ อาตมา อาชีวอนามัย10
39 6440216133 นางสาวสิริยากร สาฆ้อง อาชีวอนามัย10
40 6440216134 นางสาวสิริรักษ์ การปลูก อาชีวอนามัย10
41 6440216135 นางสาวสุชาดา โพธิ์กำเนิด อาชีวอนามัย10
42 6440216137 นางสาวสุพัตรา แสวงศรี อาชีวอนามัย10
43 6440216138 นางสาวสุมินตรา บู่ทอง อาชีวอนามัย10
44 6440216139 นางสาวอริสา ราชสุวรรณ อาชีวอนามัย10
45 6440216141 นายกานต์ดนัย ปาระบับ อาชีวอนามัย10
46 6440216142 นายกิติศักดิ์ งามกลาง อาชีวอนามัย10
47 6440216143 นายชินวัตร องอาจ อาชีวอนามัย10
48 6440216145 นายบูรพา จุ้ยทองหลาง อาชีวอนามัย10
49 6440216147 นายพงษ์ศธร จงรวมกลาง อาชีวอนามัย10
50 6440216149 นายอภิรักษ์ คำด้วง อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123