รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP20
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 6440801201 นางสาวกานต์ญารัตน์ บุตรสะอาด สาธารณสุขชุมชน10
2 6440801202 นางสาวเกวลิน หว่านนา สาธารณสุขชุมชน10
3 6440801203 นางสาวคีตภัทร์ ชูรัตน์ สาธารณสุขชุมชน10
4 6440801204 นางสาวจารุวรรณ วงษ์แสน สาธารณสุขชุมชน10
5 6440801206 นางสาวฐิติยา ยอดนางรอง สาธารณสุขชุมชน10
6 6440801208 นางสาวธนพร ทัพดี สาธารณสุขชุมชน10
7 6440801209 นางสาวธัญยพร ม่วงศรี สาธารณสุขชุมชน10
8 6440801210 นางสาวธารธารา พัดจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
9 6440801212 นางสาวนุชนาฎ มีเคล้า สาธารณสุขชุมชน10
10 6440801213 นางสาวปณิดา นามวงษ์ สาธารณสุขชุมชน10
11 6440801214 นางสาวปลายฟ้า แก้วตา สาธารณสุขชุมชน10
12 6440801215 นางสาวปิยดา ทับขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
13 6440801217 นางสาวพรชนก ขอเหนี่ยวกลาง สาธารณสุขชุมชน10
14 6440801218 นางสาวพัชราภรณ์ พร้อมจิตร สาธารณสุขชุมชน10
15 6440801219 นางสาวมณีนุช อบภิรมย์ สาธารณสุขชุมชน10
16 6440801220 นางสาวรักษณาลี กลับสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
17 6440801221 นางสาวฤทรา เพียงโคกกรวด สาธารณสุขชุมชน10
18 6440801222 นางสาววริศรา ปะริเตนัง สาธารณสุขชุมชน10
19 6440801223 นางสาวศศิประภา แก้วอยู่ สาธารณสุขชุมชน10
20 6440801224 นางสาวศิริลักณ์ กุลวิเศษ สาธารณสุขชุมชน10
21 6440801225 นางสาวโสรญา จำปาทอง สาธารณสุขชุมชน10
22 6440801226 นางสาวสิริทิพย์ เหล็กมา สาธารณสุขชุมชน10
23 6440801227 นางสาวสุทธิกานต์ เพ็ชรจีนพะเนา สาธารณสุขชุมชน10
24 6440801228 นางสาวสุมินตรา ดองโพธิ์ สาธารณสุขชุมชน10
25 6440801229 นางสาวอนงค์พร ศิริโพคานนท์ สาธารณสุขชุมชน10
26 6440801231 นางสาวอรพินท์ ทองรักษ์ สาธารณสุขชุมชน10
27 6440801232 นางสาวอารยา อาษานอก สาธารณสุขชุมชน10
28 6440801233 นายธีรภัทร ผิวทอง สาธารณสุขชุมชน10
29 6440801235 นายอะสิกา สาระบัว สาธารณสุขชุมชน10
30 6440801301 นางสาวกิตติมา หาญกล้า สาธารณสุขชุมชน10
31 6440801302 นางสาวเกศกนก นิยันตัง สาธารณสุขชุมชน10
32 6440801303 นางสาวจันทกานต์ เหล่าศรี สาธารณสุขชุมชน10
33 6440801304 นางสาวจิรารัตน์ ตุ๋ยแก้วพะเนาว์ สาธารณสุขชุมชน10
34 6440801305 นางสาวชลธิชา นันกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
35 6440801306 นางสาวณัฎฐธิดา ฉ่างสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
36 6440801307 นางสาวดาหวัน ล้ำเลิศ สาธารณสุขชุมชน10
37 6440801308 นางสาวธัญญารัตน์ แจ่มกลาง สาธารณสุขชุมชน10
38 6440801309 นางสาวธันยกานต์ พยัคฆ์ สาธารณสุขชุมชน10
39 6440801310 นางสาวธิดารัตน์ กาดนอก สาธารณสุขชุมชน10
40 6440801311 นางสาวนันทวัน กางการ สาธารณสุขชุมชน10
41 6440801313 นางสาวปณิตา ศิริปรุ สาธารณสุขชุมชน10
42 6440801314 นางสาวปัณฑิตา สรศักดิ์ สาธารณสุขชุมชน10
43 6440801315 นางสาวปิยวรรณ เถรนอก สาธารณสุขชุมชน10
44 6440801316 นางสาวเปรมฤดี แคเขว้า สาธารณสุขชุมชน10
45 6440801317 นางสาวพรชิตา บุญสร้าง สาธารณสุขชุมชน10
46 6440801318 นางสาวพุธิตา เหิบขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
47 6440801319 นางสาวมลนิสา ชอุ่มผล สาธารณสุขชุมชน10
48 6440801320 นางสาวรัตนา เหมกลาง สาธารณสุขชุมชน10
49 6440801321 นางสาววรนุช วงศ์ศาธัมมา สาธารณสุขชุมชน10
50 6440801322 นางสาววิภาพร คลองงาม สาธารณสุขชุมชน10
51 6440801323 นางสาวศิรินชา เป้าประจำเมือง สาธารณสุขชุมชน10
52 6440801324 นางสาวสนทญา ศรีสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
53 6440801325 นางสาวสาวินี วีระแพทย์ สาธารณสุขชุมชน10
54 6440801326 นางสาวสิรินธา ศิรินารถ สาธารณสุขชุมชน10
55 6440801327 นางสาวสุธิดา ทิมสระน้อย สาธารณสุขชุมชน10
56 6440801328 นางสาวสุวรรณี พลตะขบ สาธารณสุขชุมชน10
57 6440801329 นางสาวอนุสรา งามนัก สาธารณสุขชุมชน10
58 6440801330 นางสาวอรณิชชา แช่มชู สาธารณสุขชุมชน10
59 6440801331 นางสาวอรพิมพ์ ขันสันเทียะ สาธารณสุขชุมชน10
60 6440801332 นางสาวอารีวรรณ มุ่งแฝงกลาง สาธารณสุขชุมชน10
61 6440801333 นายปิยชัย เคว้งกลาง สาธารณสุขชุมชน10
62 6440801334 นายอภิสิทธิ์ ลู่กระโทก สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123