รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา414028 : ระบบสำนักงานอัตโนมัติทางการศึกษา
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340115101 นางสาวกัญญารัตน์ ชำนาญไพร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6340115103 นางสาวทิพวรรณ สุทธิสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
3 6340115106 นางสาววรกมล ใบลาศน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6340115107 นางสาวศิริยากร เฉียบแหลม คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6340115108 นางสาวสุพิชญา เสาวพันธ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6340115109 นางสาวอริสรา ขาวตะโหนด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6340115110 นายชนาธิป หมั่นสระเกษ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6340115111 นายชัยวัฒน์ ธนาไสย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6340115112 นายฐิติพงศ์ แพนไธสง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6340115113 นายธนากร บำรุงกูล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6340115114 นายบุญยสิทธิ์ บุญพิศ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6340115115 นายพีรณัฐ ฉัตรรักษา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6340115116 นายวรรณธัช ทำนิล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6340115117 นายศาสตราวุธ เขียวสาคู คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6340115118 นายสุวัจน์ นิลสูงเนิน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6340115119 นายอภิรักษ์ ตรีวิเศษ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
17 6340115120 นายฤทธิพร เทียมพันธุ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123