รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา301407 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6460701102 นางสาวกฤตติการ เหลาเลิศ การจัดการ10
2 6460701103 นางสาวกัญญ์วรา บัญชาพิทักษ์ การจัดการ10
3 6460701104 นางสาวกัญญารัตน์ คำเลิศ การจัดการ10
4 6460701105 นางสาวกิติยา อินทร์เสนา การจัดการ10
5 6460701106 นางสาวเกตุแก้ว แก้วมูลมุข การจัดการ10
6 6460701108 นางสาวจารุพิชญา สารีมน การจัดการ10
7 6460701109 นางสาวจิราภา มณีแสง การจัดการ10
8 6460701110 นางสาวชนาภา กลิ่นจันทร์ การจัดการ10
9 6460701111 นางสาวชนิภา วงศ์ลิมสมุทร การจัดการ10
10 6460701112 นางสาวชลิดาพร ธรรมประสิทธิ์ การจัดการ10
11 6460701113 นางสาวณัชชา ชูชาติ การจัดการ10
12 6460701114 นางสาวณัฐฐา ฝ่อกระโทก การจัดการ10
13 6460701115 นางสาวดลญา ศิริสูงเนิน การจัดการ10
14 6460701116 นางสาวทรรศนีย์ เมฆกลาง การจัดการ10
15 6460701117 นางสาวทัศนีย์ โสมศุภผล การจัดการ10
16 6460701118 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาลา การจัดการ10
17 6460701120 นางสาวนิภาวัลย์ สุทธิสน การจัดการ10
18 6460701124 นางสาวประภานิช บุญประดิษฐ์ การจัดการ10
19 6460701125 นางสาวปรียาภรณ์ เซียงหนู การจัดการ10
20 6460701126 นางสาวปิยะธิดา พัจนา การจัดการ10
21 6460701127 นางสาวพิมพ์ประพันธ์ ปลอดโคกสูง การจัดการ10
22 6460701129 นางสาวมุจลิน ชูสระน้อย การจัดการ10
23 6460701130 นางสาวรุ่งนะภา เกตุใหม่ การจัดการ10
24 6460701131 นางสาววนาลี เชื่อมกระโทก การจัดการ10
25 6460701132 นางสาววรรณพร กิสันเทียะ การจัดการ10
26 6460701133 นางสาวสุธิดา คานนิม การจัดการ10
27 6460701134 นางสาวสุนิสา มีด้วง การจัดการ10
28 6460701135 นางสาวสุพรรณี อรุณศักดิ์ การจัดการ10
29 6460701136 นางสาวสุวัลย์วณี จงจิตร์กลาง การจัดการ10
30 6460701137 นางสาวสุวิมล อุ่นบุญ การจัดการ10
31 6460701139 นายกมล จันสด การจัดการ10
32 6460701141 นายพันธนันท์ ปราบโจร การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123