รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา402025 : เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340103101 นางสาวคัมภีรพรรณ บุญจันทร์ เคมี10
2 6340103102 นางสาวจิราวรรณ สุดตา เคมี10
3 6340103103 จ่าสิบตรีหญิง ชุลีพร อุทัยวงศ์ เคมี10
4 6340103104 นางสาวญดาวรรณ สมศรี เคมี10
5 6340103105 นางสาวธนาลี มิกขุนทด เคมี10
6 6340103107 นางสาวนิราวรรณ กาศกระโทก เคมี10
7 6340103108 นางสาวบัณฑิตา ประภาสะโนบล เคมี10
8 6340103109 นางสาวประภัสรา คงเมือง เคมี10
9 6340103110 นางสาวปัณฑารีย์ สุจำนงค์ เคมี10
10 6340103112 นางสาวไปรยา ตากกระโทก เคมี10
11 6340103113 นางสาวพรรณวสา รามศิริ เคมี10
12 6340103114 นางสาวพรรัตน์ แชเชือน เคมี10
13 6340103116 นางสาวเพชรลดา แววไธสง เคมี10
14 6340103117 นางสาววรรณทนา กันดี เคมี10
15 6340103118 นางสาววรัมพร โพยนอก เคมี10
16 6340103120 นางสาวศศิกานต์ กระอาจ เคมี10
17 6340103121 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรหมั่น เคมี10
18 6340103122 นางสาวสิรามล โพธิกนิษฐ์ เคมี10
19 6340103123 นางสาวสุชาดา สว่างจิตร เคมี10
20 6340103124 นางสาวสุภาทิพย์ ลมสูงเนิน เคมี10
21 6340103125 นางสาวสุภิญญา ผิวรักษา เคมี10
22 6340103126 นางสาวสุวิชาดา เหลื่อมนอก เคมี10
23 6340103127 นางสาวอภัสรา คิดรอบ เคมี10
24 6340103128 นายเจษฎา ไชยสงค์ เคมี10
25 6340103129 นายนวพล เลาสูงเนิน เคมี10
26 6340103130 นายพีรศิษฏ์ คุ้มทรัพย์ เคมี10
27 6340103131 นายมินธดา ฆ้องโนนแดง เคมี10
28 6340103132 นายสุริยา หอมคุณ เคมี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123