รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540306108 นางสาวธนพร บุญทศ ญี่ปุ่น10
2 6540501104 นางสาวโฉมฤทัย สิริปิ นิติ10
3 6540501106 นางสาวฐิติรัตน์ นพวรรณ นิติ10
4 6540501123 นางสาวสมฤดี มีพวงผล นิติ10
5 6540501208 นางสาวทิชากร นาเจริญ นิติ10
6 6540501212 นางสาวปริญสิริ ประภัสสรมนู นิติ72
7 6540501215 นางสาวพัณณิตา เทียวประสงค์ นิติ10
8 6540501227 นายกิตติพศ พรหมสิงห์ นิติ10
9 6540501228 นายเจษฎาภรณ์ นาดี นิติ10
10 6540501237 นายอำนวยศิลป์ ประกอบสุข นิติ10
11 6540501302 นางสาวกุลสตรี สีดำ นิติ10
12 6540501304 นางสาวชนาพร ทองแม้น นิติ10
13 6540501305 นางสาวฐิติชญา อัครอุดมโชติ นิติ10
14 6540501306 นางสาวณัชชา ถนนกลาง นิติ10
15 6540501307 นางสาวดวงกมล หมอแพทย์ นิติ10
16 6540501315 นางสาวพิชญ์สินี พร้อมกระโทก นิติ10
17 6540501316 นางสาวมารียา ใจอุ่น นิติ10
18 6540501317 นางสาวรินรดา บุตรศรี นิติ10
19 6540501320 นางสาววิภาดา กองกระโทก นิติ10
20 6540501321 นางสาวศศิกานต์ ศิริรังษี นิติ10
21 6540501324 นางสาวสุพัตรา พาทอง นิติ10
22 6540501327 นายเกรียงไกร น้อยลา นิติ72
23 6540501331 นายเนติพงษ์ หล่มเหลา นิติ10
24 6540501333 นายภาคิน ป้องเรือ นิติ10
25 6540501334 นายวงศพัทธ์ บุราคร นิติ10
26 6540501337 นายอิทธิพงษ์ บุตรโคตร นิติ10
27 6540501425 นางสาวอรณิชา อุ่นเมือง นิติ10
28 6540901332 นายณัชพล ประมัดสระน้อย รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
29 6540701105 นางสาวเกศราวรรณ วรศร การจัดการ10
30 6540701106 นางสาวจารุวรรณ เงินพลับพลา การจัดการ10
31 6540701107 นางสาวจิรัฏติกาล แป้นกระโทก การจัดการ10
32 6540701116 นางสาวนิศิตา ชงชิด การจัดการ10
33 6540701135 นางสาวสุกรรณิกา เปลื่องโนนสูง การจัดการ10
34 6540701142 นายธาดา สุวรรณประทีป การจัดการ10
35 6540701204 นางสาวกุลยา จาง การจัดการ10
36 6540701206 นางสาวจินต์จุฑา สินปรุ การจัดการ10
37 6540701209 นางสาวฐิตาพร โคสมบูรณ์ การจัดการ10
38 6540701217 นางสาวบุญศิตา ศิริบุตร การจัดการ10
39 6540701233 นางสาวศินากานต์ ด่านกระโทก การจัดการ10
40 6540701242 นายบุณยกร เกลียววงศ์ การจัดการ10
41 6540704102 นางสาวจันทิมา อิ่มร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
42 6540704106 นางสาวธันยธรณ์ ยอดสง่า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
43 6540704112 นางสาวสิริประภา งานโคกสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
44 6540704130 นายวิศรุต บรรณประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 6540207112 นายจักรชัย เขาวง วิทย์กีฬา10
46 6540207333 นายศุภณัฐ สมคำศรี วิทย์กีฬา10
47 6540210111 นายชินพัฒน์ อ่อนนอก เกษตรศาสตร์10
48 6540212101 นางสาวจันทร์ทิรา พิณทะปะกัง เทคโนอาหาร10
49 6540212103 นางสาวชัชวาลี เร็วสูงเนิน เทคโนอาหาร10
50 6540212105 นางสาวนริศรา แก้วงาม เทคโนอาหาร10
51 6540212110 นางสาวภัณฑิรา มุ่งพูนกลาง เทคโนอาหาร10
52 6540212111 นางสาวรวิภา สาครขันธ์ เทคโนอาหาร10
53 6540212114 นางสาวอลิสา แก้วอำไพ เทคโนอาหาร10
54 6540215126 นายสิทธิโชค ศรีชมภู เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123