รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215425 : การประเมินผลโครงการ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340701301 นางสาวกัญณิการ์ พบด่าน รปศ.10
2 6340701304 นางสาวจิตรกัญญา แอบเกาะ รปศ.10
3 6340701308 นางสาวทัดดาว เสริงขุนทด รปศ.10
4 6340701312 นางสาวพรรณวดี รีสันเทียะ รปศ.10
5 6340701313 นางสาวพัชรา พันธ์ทอง รปศ.10
6 6340701316 นางสาวมัทณา มนทองหลาง รปศ.10
7 6340701317 นางสาวรัชฎาภรณ์ พึ่งจันทร์ดา รปศ.10
8 6340701318 นางสาวลินดา คุณจันทร์ รปศ.10
9 6340701319 นางสาววิลาวรรณ มณีแก้ว รปศ.10
10 6340701323 นางสาวสุวิชชา สนิทชอบ รปศ.10
11 6340701324 นางสาวอรฤทัย อุดกลวย รปศ.10
12 6340701326 นายคมกริช สมศรีงาม รปศ.10
13 6340701327 นายณัฐภูมิ ศรโคกกรวด รปศ.10
14 6340701328 นายธนกร ทำไถ รปศ.10
15 6340701329 นายธนายุทธ เที่ยงนนท์ดา รปศ.10
16 6340701330 นายปฏิกรณ์ ปิตุภูมินุรักษ์ รปศ.10
17 6340701333 นายวัชรพงษ์ พืชพันธ์ รปศ.10
18 6340701336 นายหัสดง ปัญญาวัน รปศ.10
19 6340701337 นายเอกพจน์ หว้าน้ำคำ รปศ.10
20 6340701401 นางสาวกัญรัมภา เที่ยงแท้ รปศ.10
21 6340701402 นางสาวกุลณัฐ สร้อยพิมาย รปศ.10
22 6340701403 นางสาวจตุพร คุ้มสุวรรณ รปศ.10
23 6340701404 นางสาวจุฑามาศ เนตรจันอัด รปศ.10
24 6340701405 นางสาวชลดา พิทักษ์นอก รปศ.10
25 6340701407 นางสาวณัฐนันท์ ช่วยชาติ รปศ.10
26 6340701408 นางสาวทาริกา สุธรรมมา รปศ.10
27 6340701409 นางสาวธิดารัตน์ สุขยอดพะเนา รปศ.10
28 6340701411 นางสาวบุญอุ้ม ปลอดกระโทก รปศ.10
29 6340701412 นางสาวพรริตา โคตะ รปศ.10
30 6340701413 นางสาวพาฝัน ยินขุนทด รปศ.10
31 6340701414 นางสาวแพรพลอย จรรยา รปศ.10
32 6340701415 นางสาวภัทราภรณ์ มณีวัลย์ รปศ.10
33 6340701417 นางสาวรัญชิดา จงวัฒนารักษ์ รปศ.10
34 6340701418 นางสาววรัทยา มนกลาง รปศ.10
35 6340701420 นางสาวศุทธินี โนดประโคน รปศ.10
36 6340701421 นางสาวสุทธิดา เบี้ยกลาง รปศ.10
37 6340701423 นางสาวเสาวดี พิพวนนอก รปศ.10
38 6340701424 นางสาวอริยาพร ขอใบกลาง รปศ.10
39 6340701425 นางสาวอุษณียาภรณ์ เกวขุนทด รปศ.10
40 6340701429 นายธรรณ์ธวัช น้อมมนัส รปศ.10
41 6340701433 นายวัชระพงษ์ บุญญฤทธิ์คชสีห์ รปศ.10
42 6340701435 นายสิทธิกรณ์ อาการส รปศ.10
43 6340701436 นายอดิศักดิ์ ปานาสา รปศ.10
44 6340701437 นางสาวสุกัญญา ผังฉิมพลี รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123