รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215324 : การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440901101 นางสาวกนกวรรณ สอนภู่ รปศ.10
2 6440901102 นางสาวกัญญาณัฐ เละมะดัน รปศ.10
3 6440901103 นางสาวกัญญารัตน์ หาญณรงค์ รปศ.10
4 6440901104 นางสาวกุลธิดา ปอยสูงเนิน รปศ.10
5 6440901106 นางสาวจิณณ์นิชา เอกภาคิน รปศ.10
6 6440901108 นางสาวชนัญธิดา ลพพันธุ์ทอง รปศ.10
7 6440901109 นางสาวชลิตา สาชนะ รปศ.10
8 6440901110 นางสาวชุติมา ประจวบสุข รปศ.10
9 6440901112 นางสาวทัศนีย์ สืบเหล่างิ้ว รปศ.10
10 6440901113 นางสาวธนาภรณ์ รักษาพล รปศ.10
11 6440901115 นางสาวนภัสสร เกษรมาลัย รปศ.10
12 6440901116 นางสาวนันทกานต์ ไหวพริบ รปศ.10
13 6440901119 นางสาวปทุมทิพย์ แก้วมงคล รปศ.10
14 6440901120 นางสาวชนัญชิดา แก้วบัณฑิตย์ รปศ.10
15 6440901121 นางสาวปรารถนา ทองกลาง รปศ.10
16 6440901122 นางสาวปิยฉัตร มีสิทธิ์ รปศ.10
17 6440901123 นางสาวพรทิวา ชอบสว่าง รปศ.10
18 6440901124 นางสาวพัชรพร เภาสลัก รปศ.10
19 6440901125 นางสาวภัคจิรา สุภศร รปศ.10
20 6440901126 นางสาวภูวนิดา โสบกระโทก รปศ.10
21 6440901128 นางสาวรชาดา ชาญขุนทด รปศ.10
22 6440901129 นางสาวรุ่งธิวา บินกระโทก รปศ.10
23 6440901130 นางสาววนิดา จันทเมธิ รปศ.10
24 6440901131 นางสาววรัชยา โชติรัสสะ รปศ.10
25 6440901133 นางสาววิชุดา พรมเวียง รปศ.10
26 6440901134 นางสาวศศิกาญจน์ สินขุนทด รปศ.10
27 6440901136 นางสาวโศภิตา ชูสูงเนิน รปศ.10
28 6440901137 นางสาวสุกัญญา ปราบราบ รปศ.10
29 6440901138 นางสาวสุธัญญา นาพิบูลย์ รปศ.10
30 6440901139 นางสาวสุพิชชา สีหานาท รปศ.10
31 6440901140 นางสาวสุมาลี เที่ยงดี รปศ.10
32 6440901141 นางสาวอทิตยา พิมพ์ทรัพย์ รปศ.10
33 6440901143 นางสาวอริสรา แสงอุทัย รปศ.10
34 6440901144 นายกฤษฎา แก้วไพรี รปศ.10
35 6440901145 นายก้องภพ ตรีกาญจนา รปศ.10
36 6440901146 นายกิตธนะ ก่ำสระน้อย รปศ.10
37 6440901149 นายธีรชัย ประประโคน รปศ.10
38 6440901150 นายนันทพงศ์ คงสิงห์ รปศ.10
39 6440901153 นายวริทธินันท์ สินธรรมะพงษ์ รปศ.10
40 6440901154 นายสรธศักดิ์ มุกขุนทด รปศ.10
41 6440901155 นายอภิสิทธิ์ จิตรมย์ รปศ.10
42 6440901156 นายเอกณัฐ นาคะวิโรวรา รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123