รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215324 : การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440901147 นายชาญวิทย์ เพ็งมณี รปศ.10
2 6440901202 นางสาวกัญญารัตน์ เชิงชัยภูมิ รปศ.10
3 6440901203 นางสาวกัลยา สมบูรณ์ รปศ.10
4 6440901205 นางสาวขวัญสุดา ทวีรัตน์ รปศ.10
5 6440901206 นางสาวจิณณพัต ดาดี รปศ.10
6 6440901207 นางสาวชฎาพร อักษรครบุรี รปศ.10
7 6440901210 นางสาวโชติกา พุทธเสนา รปศ.10
8 6440901211 นางสาวณัฐญาดา คิมหันต์ รปศ.10
9 6440901212 นางสาวทัศมาลี ยศทหาร รปศ.10
10 6440901213 นางสาวธนาภา แตงอ่อน รปศ.10
11 6440901214 นางสาวธัญวรัตม์ สิทธิวีระกุล รปศ.10
12 6440901215 นางสาวนภาพร ฟังสันเทียะ รปศ.10
13 6440901216 นางสาวนันทิพร เตียประพงษ์ รปศ.10
14 6440901218 นางสาวเบญญทิพย์ ยงสูงเนิน รปศ.10
15 6440901219 นางสาวปนัดดา สำราญกลาง รปศ.10
16 6440901220 นางสาวประภาดา ทักษิโณ รปศ.10
17 6440901221 นางสาวปรารถนา มุ่งกรองกลาง รปศ.10
18 6440901222 นางสาวปิยพร เพชรหมื่นไวย์ รปศ.10
19 6440901223 นางสาวพรรณนิภา จันทร์นวล รปศ.10
20 6440901224 นางสาวพิธุนันท์ จันทร์หอม รปศ.10
21 6440901226 นางสาวมณธิฌา ชวนกระโทก รปศ.10
22 6440901228 นางสาวรักษณาลี อรบุตร รปศ.10
23 6440901229 นางสาวลัดดาวัลย์ โตนอก รปศ.10
24 6440901230 นางสาววรรณวิษา รัตนธรรม รปศ.10
25 6440901231 นางสาววราภรณ์ คำเหลือง รปศ.10
26 6440901232 นางสาววัชริดา ศรีนาคา รปศ.10
27 6440901233 นางสาววิชุตา สังสุนะ รปศ.10
28 6440901234 นางสาวศศินา กลืนกระโทก รปศ.10
29 6440901235 นางสาวศิริบูรณ์ อ่อนหงษ์ทอง รปศ.10
30 6440901236 นางสาวสโรธร เปียสูงเนิน รปศ.10
31 6440901237 นางสาวสุจารีย์ จันทร์ดี รปศ.10
32 6440901238 นางสาวสุธาสิณี บุญแสน รปศ.10
33 6440901241 นางสาวอทิตยา เสนาดี รปศ.10
34 6440901243 นางสาวอัชฌาพร นาควิเศษ รปศ.10
35 6440901245 นายกิตติคุณ หาวัน รปศ.10
36 6440901246 นายคุณากร ยอดพุดซา รปศ.10
37 6440901247 นายณัฐพร นัดสันเทียะ รปศ.10
38 6440901248 นายธนกฤต แสนราช รปศ.10
39 6440901250 นายปริญญา เผยกลาง รปศ.10
40 6440901252 นายภูวนัย โล่ทอง รปศ.10
41 6440901254 นายสัณหณัฐ พุ่มสวย รปศ.10
42 6440901256 นางสาวกวินทรา มณีพิสุทธิ์เวช รปศ.10
43 6440901404 นางสาวเกวลี กลีบกลาง รปศ.10
44 6440901421 นางสาวปาลิดา เหวขุนทด รปศ.10
45 6440901430 นางสาววรฤทัย สงนอก รปศ.10
46 6440901441 นางสาวอธิชา ดาวเรือง รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123