รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215324 : การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440901401 นางสาวกฤษณา สระกระโทก รปศ.10
2 6440901402 นางสาวกัญญารัตน์ สิ่วไธสง รปศ.10
3 6440901405 นางสาวจริยาภรณ์ ถาวร รปศ.10
4 6440901407 นางสาวชนัญชิดา คำสิงห์นอก รปศ.10
5 6440901408 นางสาวชรินรัตน์ เตื่อยตุ่น รปศ.10
6 6440901409 นางสาวชุติกานต์ อ่อนเนียม รปศ.10
7 6440901410 นางสาวฐิติยา เบี้ยกลาง รปศ.10
8 6440901411 นางสาวณัฐพร ปู่ศรี รปศ.10
9 6440901412 นางสาวธนาพร ทิพย์สูงเนิน รปศ.10
10 6440901413 นางสาวธัญญา เกษหอม รปศ.10
11 6440901414 นางสาวธิดารัตน์ ก้านค้างพลู รปศ.10
12 6440901415 นางสาวนันทกานต์ ยศกลาง รปศ.10
13 6440901416 นางสาวนิชาภรณ์ ประสพหมู่ รปศ.10
14 6440901417 นางสาวบุศรินทร์ ปุผาลา รปศ.10
15 6440901418 นางสาวปทิตตา จรจาก รปศ.10
16 6440901419 นางสาวปภัสรา วงษ์ศักดา รปศ.10
17 6440901420 นางสาวประภารัตน์ ดาษไธสง รปศ.10
18 6440901422 นางสาวเปมิกา หนูนอก รปศ.10
19 6440901424 นางสาวภัคจิรา เคาะผักแว่น รปศ.10
20 6440901425 นางสาวภิรดา นวนทองหลาง รปศ.72
21 6440901426 นางสาวมธุรดา เตวิชา รปศ.10
22 6440901427 นางสาวรจรินทร์ ดอกพุทรา รปศ.10
23 6440901431 นางสาววราภรณ์ บัวพรมมี รปศ.72
24 6440901432 นางสาววาทินี อินใหญ่ รปศ.10
25 6440901434 นางสาวศิริกัญญา เหาะขุนทด รปศ.10
26 6440901437 นางสาวสุทธิดา ชัยเสน รปศ.10
27 6440901438 นางสาวสุพัตรา ช่างพัด รปศ.10
28 6440901440 นางสาวอติมา หนูอ้น รปศ.10
29 6440901442 นางสาวอริศ แมนสืบชาติ รปศ.10
30 6440901443 นายกฤษฎา การะเกตุ รปศ.10
31 6440901444 นายกองพล เชิงจอหอ รปศ.10
32 6440901445 นายกิตติพศ แช่มช้อย รปศ.10
33 6440901446 นายชัยชนะ ไชยทองศรี รปศ.10
34 6440901447 นายเดชาวัต นามโคตรศรี รปศ.10
35 6440901448 นายธนาวุฒิ สุโพธิ์ รปศ.10
36 6440901452 นายรัชตพิบูล เทียมโคกกรวด รปศ.10
37 6440901453 นายศุภกิตติ์ สีแดงดี รปศ.10
38 6440901455 นายอิทธิกร ประเสริฐสิทธิ์ รปศ.10
39 6540901109 นางสาวนพรัตน์ คุ้มทั่ว รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123