รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207316 : การแปลเบื้องต้น
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340301134 นายพุฒิพงศ์ จารัตน์ อังกฤษ10
2 6440302101 นางสาวกนกภรณ์ หนันกระโทก อังกฤษ10
3 6440302102 นางสาวกรพินธุ์ สุริยา อังกฤษ10
4 6440302103 นางสาวกันต์กมล พุฒิเสถียร อังกฤษ10
5 6440302104 นางสาวกุลณัฏฐา เงินอุดม อังกฤษ72
6 6440302107 นางสาวชลธิชา เพชรดี อังกฤษ10
7 6440302109 นางสาวณัฐชา นิรัมย์ อังกฤษ10
8 6440302110 นางสาวณิชชนันท์ สิงห์ทอง อังกฤษ10
9 6440302111 นางสาวนงนภัส บุญคุ้ม อังกฤษ10
10 6440302112 นางสาวนลินธร ใจยะกว้าง อังกฤษ10
11 6440302115 นางสาวประภัสสร แก้วจอหอ อังกฤษ10
12 6440302116 นางสาวปวีณ์ธิดา เงินโพธิ์ อังกฤษ10
13 6440302117 นางสาวพรหมวดี รสานนท์ อังกฤษ10
14 6440302118 นางสาวพิชญนาฎ แนนไธสง อังกฤษ10
15 6440302119 นางสาวเพชรลดา ขุนภักดี อังกฤษ10
16 6440302120 นางสาวภัทราภรณ์ พอขุนทด อังกฤษ10
17 6440302121 นางสาวภุมริน นพพลกรัง อังกฤษ10
18 6440302122 นางสาวริษา ก้อนวิมล อังกฤษ10
19 6440302123 นางสาวลภัสภร ชุ่มใจ อังกฤษ10
20 6440302124 นางสาววรินทร หนูนิล อังกฤษ10
21 6440302125 นางสาววังกาแวร์ อิสระณวัตร์ อังกฤษ10
22 6440302127 นางสาวศศิวรรณ สุวิทยศักดิ์ อังกฤษ10
23 6440302129 นางสาวสิริยากร แนวกลาง อังกฤษ10
24 6440302130 นางสาวสุณัฐญา โสภาพ อังกฤษ10
25 6440302131 นางสาวสุดารัตน์ ร่มเย็นรัมย์ อังกฤษ10
26 6440302133 นางสาวสุวิมล เชื้อขุนทด อังกฤษ10
27 6440302134 นางสาวอนันตญา สารรัมย์ อังกฤษ10
28 6440302135 นางสาวอัญมณี นุชประยูร อังกฤษ10
29 6440302136 นายคณาธิป ดากิ่งประทุม อังกฤษ10
30 6440302138 นายฐกฤต ฟองฟูม อังกฤษ10
31 6440302139 นายณัฐวีร์ ฉวีวงศ์ อังกฤษ10
32 6440302140 นายธนรัฐ อุบลนุช อังกฤษ10
33 6440302141 นายปรมี ตันเฮง อังกฤษ10
34 6440302142 นายภคพล คงเล็ก อังกฤษ10
35 6440302143 นายวิวรรธน์ ลักษณาครบุรี อังกฤษ10
36 6440302145 นายอนิรุต คุยสัน อังกฤษ10
37 6440302208 นางสาวณภัทร สร้อยโคกสูง อังกฤษ10
38 6440302210 นางสาวดลนภา ทองใบ อังกฤษ10
39 6440302317 นางสาวพัณณิตา ด่านวันดี อังกฤษ10
40 6440302319 นางสาวเพ็ญพิชชา รังกลาง อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123