รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207316 : การแปลเบื้องต้น
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440302105 นางสาวขัตติยา พลขันธ์ อังกฤษ10
2 6440302108 นางสาวฐานิตา นะราศรี อังกฤษ10
3 6440302113 นางสาวธนันท์ณุดา สมนาม อังกฤษ10
4 6440302114 นางสาวเบญญาภา สุขทรัพย์กวิน อังกฤษ10
5 6440302201 นางสาวกมลฉัตร สุริวรรณ์ อังกฤษ10
6 6440302202 นางสาวกรรณิกา ภูมรา อังกฤษ10
7 6440302203 นางสาวกันธิชา สุขดี อังกฤษ10
8 6440302204 นางสาวแก่นแก้ว โอลีเวีย มักกลี อังกฤษ10
9 6440302206 นางสาวชมัยพร เมิบขุนทด อังกฤษ10
10 6440302207 นางสาวชาลิสา รุ่งแจ้ง อังกฤษ10
11 6440302209 นางสาวณัฐนิชา ชาญเดชสิทธิกุล อังกฤษ10
12 6440302211 นางสาวนภาดล ไชยศรีจันทร์ อังกฤษ10
13 6440302212 นางสาวนันท์นภัส แก้วราช อังกฤษ10
14 6440302213 นางสาวนิศารัตน์ บำรุงกลาง อังกฤษ10
15 6440302214 นางสาวปฏิพร โสตาราช อังกฤษ10
16 6440302215 นางสาวปรียาภรณ์ แท่นประยุทธ อังกฤษ10
17 6440302216 นางสาวปิยวรรณ แสนโบราณ อังกฤษ10
18 6440302217 นางสาวพลอยชมพู เพ็ชรน้ำแดง อังกฤษ10
19 6440302218 นางสาวพิรชา ขีดโนนโจด อังกฤษ10
20 6440302220 นางสาวภาพตะวัน นิ่มมาระดี อังกฤษ10
21 6440302221 นางสาวมินตรา คะรัมย์ อังกฤษ10
22 6440302223 นางสาวลัญชนา โสมคำภา อังกฤษ10
23 6440302224 นางสาววริศรา หนูบ้านเกาะ อังกฤษ10
24 6440302225 นางสาววิจิตรา ชูใจ อังกฤษ10
25 6440302226 นางสาวศศิธร ดวงอาจ อังกฤษ10
26 6440302227 นางสาวศิริขวัญ รัตนวงค์ อังกฤษ10
27 6440302228 นางสาวสิริญา รัตนวิชัย อังกฤษ10
28 6440302229 นางสาวสิริวรรณ เชิดชื่อ อังกฤษ10
29 6440302230 นางสาวสุดารัตน์ ตู้พิมาย อังกฤษ10
30 6440302232 นางสาวสุวพิชย์ บุญชาญ อังกฤษ10
31 6440302233 นางสาวเสาวลักษณ์ วงเยาว์ อังกฤษ10
32 6440302234 นางสาวอรพันธ์ สุวัธนา อังกฤษ10
33 6440302235 นางสาวอาทิตยา กุมขุนทด อังกฤษ10
34 6440302236 นายจิรัสส์ยา จันรัตน์ อังกฤษ10
35 6440302237 นายชลันธร เรืองกระโทก อังกฤษ10
36 6440302238 นายณัฐพงษ์ ประดิษฐ อังกฤษ10
37 6440302239 นายณัฐวุฒิ ทำดี อังกฤษ10
38 6440302240 นายนันทวัฒน์ อินทะเรืองศร อังกฤษ10
39 6440302241 นายพรวิษณุ เนื่องมัจฉา อังกฤษ10
40 6440302243 นายศุภกิตติ์ ตาชัยภูมิ อังกฤษ10
41 6440302337 นายชัยอนันต์ คะระนันท์ อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123