รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207316 : การแปลเบื้องต้น
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440302301 นางสาวกรชนก เสียงดัง อังกฤษ10
2 6440302302 นางสาวกฤติยา ขันเพ็ชร อังกฤษ10
3 6440302303 นางสาวกานดา หลักบุญ อังกฤษ10
4 6440302306 นางสาวชลกานต์ แก้วอำนวยจิตร อังกฤษ10
5 6440302307 นางสาวชิดชนก หอมเชย อังกฤษ10
6 6440302309 นางสาวณัฐวดี อินเคน อังกฤษ10
7 6440302310 นางสาวธนพร พูลพิพัฒน์ อังกฤษ10
8 6440302311 นางสาวนรมน ประกอบวรการ อังกฤษ10
9 6440302312 นางสาวนันทพร บัวอ่อน อังกฤษ10
10 6440302313 นางสาวกัญญธนัฏฐ์ สำราญดี อังกฤษ10
11 6440302314 นางสาวปณิธาน มุ่งเขตต์กลาง อังกฤษ10
12 6440302315 นางสาวปวริศา งิมขุนทด อังกฤษ10
13 6440302316 นางสาวพรทิพย์ เพียรโพธิ์กลาง อังกฤษ10
14 6440302318 นางสาวพีรดา แท่นแก้ว อังกฤษ10
15 6440302320 นางสาวภิรญา กาลอินทร์ อังกฤษ10
16 6440302321 นางสาวรัตนาภรณ์ วัชระวรพันธ์ อังกฤษ10
17 6440302322 นางสาวรุจิรา แกงขุนทด อังกฤษ10
18 6440302323 นางสาววราภรณ์ วัฒนวิริยะวงศ์ อังกฤษ10
19 6440302324 นางสาววสิตา จรูญไธสง อังกฤษ10
20 6440302325 นางสาวศศิกานต์ สองใหม่ อังกฤษ10
21 6440302327 นางสาวสะไบทิพย์ ขุนสุนทร อังกฤษ10
22 6440302328 นางสาวสิริยากร ถาวร อังกฤษ10
23 6440302329 นางสาวสุกฤตญา โทแก้ว อังกฤษ10
24 6440302330 นางสาวสุดารัตน์ พึ่งครบุรี อังกฤษ10
25 6440302331 นางสาวสุธิลี เสตะพยัคฆ์ อังกฤษ10
26 6440302332 นางสาวสุวรรณา แก้วประเสริฐ อังกฤษ10
27 6440302334 นางสาวอริศรา ถาโคตร อังกฤษ10
28 6440302335 นายกันชนาธร ภิญโย อังกฤษ10
29 6440302336 นายจีรวัฒน์ พรสันเทียะ อังกฤษ10
30 6440302338 นายณัฐพัชร์ ญาติกิ่ง อังกฤษ10
31 6440302339 นายธนกร กลมกล่อม อังกฤษ10
32 6440302340 นายปภาวินท์ เกียงวงศ์ อังกฤษ10
33 6440302341 นายเมธัส อาจวงษ์ อังกฤษ10
34 6440302343 นายสิรดนัย แสงคำ อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123