รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210220 : สนทนาภาษาจีน
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240302232 นายกีรติ ซื่อตรง จีน10
 คณะวิทยาการจัดการ
2 6340309101 นางสาวกฤตพร สมประเสริฐ การโรงแรม10
3 6340309102 นางสาวจิรสุดา อรชุน การโรงแรม10
4 6340309103 นางสาวจิรานุช ผิวสุข การโรงแรม10
5 6340309105 นางสาวชุติกาญจน์ ยนต์พิมาย การโรงแรม10
6 6340309108 นางสาวธมลวรรณ สารสุ การโรงแรม10
7 6340309110 นางสาวนัฏฐนิชา โมลา การโรงแรม10
8 6340309113 นางสาวพิมพ์พิศา สร้อยพิมาย การโรงแรม10
9 6340309114 นางสาวเพชรลดา พัวพันธ์ การโรงแรม10
10 6340309115 นางสาวมณฑิรา ช่วยกลาง การโรงแรม10
11 6340309116 นางสาวมันตรินี ขวัญกลาง การโรงแรม10
12 6340309117 นางสาวรัชนีกร แก้วกัลยา การโรงแรม10
13 6340309118 นางสาวรัตนาภรณ์ มีโพธิ์กลาง การโรงแรม10
14 6340309119 นางสาววาสนา อาบจันทึก การโรงแรม10
15 6340309120 นางสาวศวรรยา จามเกษม การโรงแรม10
16 6340309121 นางสาวศิริกัลยา ใยใหม การโรงแรม10
17 6340309122 นางสาวสุกัณญา เรืองมะเริง การโรงแรม10
18 6340309123 นางสาวสุทัตตา จันทรินทร์ การโรงแรม10
19 6340309124 นางสาวแสงตะวัน ศรีแก้ว การโรงแรม10
20 6340309125 นางสาวอนันตญา อุตราช การโรงแรม10
21 6340309126 นางสาวอารยา เปล่งสันเทียะ การโรงแรม10
22 6340309127 นายกนกพล สังข์ด่านจาก การโรงแรม10
23 6340309129 นายฐิติพล เล่าปิ่นกาญจน์ การโรงแรม10
24 6340309130 นายธนธรณ์ ศรีด่านจาก การโรงแรม10
25 6340309131 นายธนวิชญ์ ลาภกระโทก การโรงแรม10
26 6340309132 นายวรวุธ คำศิริ การโรงแรม10
27 6340309133 นายวิทวัตร จำปาโพธิ์ การโรงแรม72
28 6340309201 นางสาวกัญญา เข็มไทย การโรงแรม10
29 6340309202 นางสาวจาราภิวันท์ จันทบุรี การโรงแรม10
30 6340309203 นางสาวเพชรดา ฝ่ายสอน การโรงแรม10
31 6340309204 นางสาวชาลิสา พงษ์ดี การโรงแรม10
32 6340309205 นางสาวชุติมา ปิ่นประเสริฐ การโรงแรม10
33 6340309206 นางสาวณัฐฐา มืมขุนทด การโรงแรม10
34 6340309207 นางสาวธนพร คนคล่อง การโรงแรม10
35 6340309208 นางสาวธัญชนก ชัยยะ การโรงแรม10
36 6340309209 นางสาวนวพร โล่ห์เดชศักดา การโรงแรม10
37 6340309210 นางสาวพรนภัส เนินทอง การโรงแรม10
38 6340309212 นางสาวพิญญานันท์ ประเสริฐสังข์ การโรงแรม10
39 6340309215 นางสาวมณีวรรณ แสงสุวรรณ์ การโรงแรม10
40 6340309217 นางสาวรัตนา สีดาเดช การโรงแรม10
41 6340309224 นางสาวโสธราวดี ทวีสิน การโรงแรม10
42 6340309225 นางสาวอัจจิมา ปัดไธสง การโรงแรม10
43 6340309227 นายจักรีรัฐ จีนวัง การโรงแรม10
44 6340309228 นายชาลิสา กลิ่นดอนวนากูล การโรงแรม10
45 6340309229 นายเทพประทาน กาญจนขุนดี การโรงแรม10
46 6340309231 นายภานุวัฒน์ ภิรมย์ไทย การโรงแรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123