รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210220 : สนทนาภาษาจีน
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6340306107 นางสาวณฐพร ถาจอหอ อุตท่องเที่ยว10
2 6340306109 นางสาวธัญวรัตน์ ตลอดนอก อุตท่องเที่ยว10
3 6340306110 นางสาวนิชาภา รุจอุดมพร อุตท่องเที่ยว10
4 6340306111 นางสาวนุชวรา ฟางหนองดู่ อุตท่องเที่ยว10
5 6340306114 นางสาวพิมพ์ศิริ จงกล อุตท่องเที่ยว10
6 6340306117 นางสาวรุจิรางค์ แสนนอก อุตท่องเที่ยว10
7 6340306118 นางสาววรากรณ์ ทองพิชัย อุตท่องเที่ยว10
8 6340306119 นางสาววีรยา วันนา อุตท่องเที่ยว10
9 6340306122 จ่าสิบตรีหญิง อัญมณี พาขุนทด อุตท่องเที่ยว10
10 6340306124 นายเจษฎา นาปรัง อุตท่องเที่ยว10
11 6340306129 นายรชตะ เบี้ยไธสง อุตท่องเที่ยว10
12 6340306205 นางสาวชลทิชา ตริตรอง อุตท่องเที่ยว10
13 6340306207 นางสาวณัฐสุรางค์ วาจาดี อุตท่องเที่ยว10
14 6340306209 นางสาวนลินรัตน์ เลื่อยเป็น อุตท่องเที่ยว10
15 6340306219 นางสาวศศิวิมล จอดนอก อุตท่องเที่ยว10
16 6340306222 นางสาวอาริษา บำรุงพันธ์ อุตท่องเที่ยว10
17 6340306223 นายกฤษฎากรณ์ ยอดเมือง อุตท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123