รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040303116 นางสาวพิชญาภา ปัญญา สารสนเทศศาสตร์ฯ10
2 6340702122 นางสาวเกณิกา บุญจันทร์ ร.บ.10
3 6340702309 นางสาวพรรณกาญจน์ กมขุนทด ร.บ.10
4 6340702323 นายไกรวิชญ์ สำราญพิศ ร.บ.10
5 6340702333 นายรัฐธรรมนูญ คงสูงเนิน ร.บ.10
6 6440303203 นางสาวจิดาภา นวลไชย จีน10
7 6441801102 นางสาวกรองแก้ว คีรี ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
8 6340306107 นางสาวณฐพร ถาจอหอ อุตท่องเที่ยว10
9 6340306109 นางสาวธัญวรัตน์ ตลอดนอก อุตท่องเที่ยว10
10 6340306114 นางสาวพิมพ์ศิริ จงกล อุตท่องเที่ยว10
11 6340306117 นางสาวรุจิรางค์ แสนนอก อุตท่องเที่ยว10
12 6340306120 นางสาวศิริกัญญา โตเอี่ยมกลาง อุตท่องเที่ยว10
13 6340306122 จ่าสิบตรีหญิง อัญมณี พาขุนทด อุตท่องเที่ยว10
14 6340306123 นายกรณกฤต ฉายมะเริง อุตท่องเที่ยว10
15 6340306125 นายธีรเมธ อมรชัยพันธ์ อุตท่องเที่ยว10
16 6340306129 นายรชตะ เบี้ยไธสง อุตท่องเที่ยว10
17 6340306201 นางสาวกฤตติกา เชาว์วันกลาง อุตท่องเที่ยว10
18 6340306209 นางสาวนลินรัตน์ เลื่อยเป็น อุตท่องเที่ยว10
19 6340306212 นางสาวพรรพษา จันทร์สูงเนิน อุตท่องเที่ยว10
20 6340306230 นางสาวจีราพร มีศรี อุตท่องเที่ยว10
21 6340505114 นายธนวัฒน์ กรมโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6340505116 นายธีรพงศ์ พรหมชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6340505117 นายบารมี อ่อนวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6340510104 นางสาวเกษรินทร์ ฉันทารุนัย โลจิสติกส์10
25 6340510233 นายเทียนฟูก หวอ โลจิสติกส์10
26 6340510234 นายภูวดล เหลืองจันทึก โลจิสติกส์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 6340207114 นายณัฐกานต์ เดชการ วิทย์คอม10
28 6340207125 นายอนุวัตร์ เสยกระโทก วิทย์คอม10
 คณะพยาบาลศาสตร์
29 6642001101 นางสาวกมลชนก ฉานสูงเนิน พย.บ.10
30 6642001102 นางสาวกัญญารัตน์ มักเชียว พย.บ.10
31 6642001103 นางสาวกัลยรัตน์ โชคนิมิตร พย.บ.10
32 6642001104 นางสาวกิตติยา จำปามูล พย.บ.10
33 6642001105 นางสาวกุลกัลยา สังเกตุ พย.บ.10
34 6642001106 นางสาวคณิตศร ค้ำจุน พย.บ.10
35 6642001107 นางสาวจิราพร นิลใหญ่  พย.บ.10
36 6642001108 นางสาวชลิกา แพงคำตา พย.บ.10
37 6642001109 นางสาวชิดชนก เพชรประดับ พย.บ.10
38 6642001110 นางสาวฐิติมา อินทแพทย์ พย.บ.10
39 6642001111 นางสาวณัฎชา อุดมศักดิ์ พย.บ.10
40 6642001112 นางสาวณัฐธิดา บุญภักดี พย.บ.10
41 6642001113 นางสาวณิชาพัชร์ อุดมศรี พย.บ.10
42 6642001114 นางสาวธนาพร เจริญลาภ พย.บ.10
43 6642001115 นางสาวธัญชนก อ่องพิมาย พย.บ.10
44 6642001116 นางสาวนันทกานต์ กุลวงษ์ พย.บ.10
45 6642001117 นางสาวนาตาชา อมฤทธิ์ พย.บ.10
46 6642001118 นางสาวบุณยนุช วิเชียรลม พย.บ.10
47 6642001119 นางสาวปทิตตา กิ่งโพธิ์ พย.บ.10
48 6642001120 นางสาวปรางศิลา บุญเพ็ง พย.บ.10
49 6642001121 นางสาวปวีณา สาริมาตย์ พย.บ.10
50 6642001122 นางสาวปิยะนันท์ ก้อนจันดา พย.บ.10
51 6642001123 นางสาวพรรภษา สิงสุธรรม พย.บ.10
52 6642001124 นางสาวพูนทรัพย์ อาพรศรี พย.บ.10
53 6642001125 นางสาวภาวิณี สุดใจ พย.บ.10
54 6642001126 นางสาวรสสุคนธ์ หินเพชร พย.บ.10
55 6642001127 นางสาววันวิสาข์ คำพิกุล พย.บ.10
56 6642001128 นางสาวศศิวิมล อินคำปา พย.บ.10
57 6642001129 นางสาวสิริกร บรินันท์ พย.บ.10
58 6642001130 นางสาวสุวรรณี เจาะเหมาะ พย.บ.10
59 6642001131 นางสาวอมรรัตน์ มาแลว พย.บ.10
60 6642001132 นายจิรายุวัฒน์ พิจิตอาจ พย.บ.10
61 6642001133 นายธนัช สมนึก พย.บ.10
62 6642001134 นายพงศกร เกาสันเทียะ พย.บ.10
63 6642001135 นายวรรณธนพงศ์ ปลอดกระโทก พย.บ.10
64 6642001136 นายหรรษา ปุระหล่า พย.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123