รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340308135 นายณัฐดนัย ชื่นกมล การพัฒนาสังคม10
2 6340308138 นายอนันต์ จันทร์ภูมิ การพัฒนาสังคม10
3 6340701313 นางสาวพัชรา พันธ์ทอง รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
4 6341301102 นางสาวกรรณิการ์ ดาวศรี บัญชี10
5 6341301139 จ่าสิบตรีหญิง อาทิตยา แปลสันเทียะ บัญชี10
6 6440704201 นางสาวกรกาญจน์ ถนอมสัตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6440704207 นางสาวพรทิพา เมืองปรางค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6440704213 นายจิรภัทร อ่อนน้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 6240205113 นายกฤตภาส ปานชื่น เกษตรศาสตร์10
10 6240205119 นายตรีทเศศ อยู่ยอด เกษตรศาสตร์10
11 6240205126 นายบุญฤทธิ์ พุทธบุตร เกษตรศาสตร์10
 คณะพยาบาลศาสตร์
12 6642001201 นางสาวกมลพรรณ ฟ้าเลื่อน พย.บ.10
13 6642001202 นางสาวกันติชา สืบค้า พย.บ.10
14 6642001203 นางสาวกาณธิดา ทะนันไชย พย.บ.10
15 6642001204 นางสาวกิติภรณ์ มหารส พย.บ.10
16 6642001205 นางสาวกุลจิรา แหวนหล่อ พย.บ.10
17 6642001206 นางสาวจารุวรรณ วุธโส พย.บ.10
18 6642001207 นางสาวจีรวรรณ สันประเภท พย.บ.10
19 6642001208 นางสาวชาริณี สามารถ พย.บ.10
20 6642001209 นางสาวญาณี อามาตร พย.บ.10
21 6642001210 นางสาวณัชฌารีย์ บุตรสา พย.บ.10
22 6642001211 นางสาวณัฐชริดา มิ่งขวัญ พย.บ.10
23 6642001212 นางสาวณัฐนิชา จันวิจิตร พย.บ.10
24 6642001213 นางสาวธนภรณ์ อินจำนง พย.บ.10
25 6642001214 นางสาวธวัลรัตน์ เถาพุทรา พย.บ.10
26 6642001215 นางสาวธีริศรา อาบสุวรรณ์ พย.บ.10
27 6642001216 นางสาวนันทิวา สินมาทอง พย.บ.10
28 6642001217 นางสาวนิรดา จรดรัมย์ พย.บ.10
29 6642001218 นางสาวใบเงิน วงค์อนุ พย.บ.10
30 6642001219 นางสาวปภาดา สอนคุณ พย.บ.10
31 6642001220 นางสาวปวีณ์นุช มุ่งแถมกลาง พย.บ.10
32 6642001221 นางสาวปัทมาภรณ์ สาลารัตน์ พย.บ.10
33 6642001222 นางสาวพรนภา สมคำ พย.บ.10
34 6642001223 นางสาวพรรษา เมืองแก้ว พย.บ.10
35 6642001224 นางสาวภัทราภรณ์ พรหมสูง พย.บ.10
36 6642001225 นางสาวมาริสา ทินพา พย.บ.10
37 6642001226 นางสาววราภรณ์ เข็มทอง พย.บ.10
38 6642001227 นางสาววิชุดา นุชกระโทก พย.บ.10
39 6642001228 นางสาวสายสวรรค์ อสิพงษ์ พย.บ.10
40 6642001229 นางสาวสุนิตา พรมพิลา พย.บ.10
41 6642001230 นางสาวอภิญญา หมั่นสนาม พย.บ.10
42 6642001231 นางสาวอริศรา พัชรพัฒนชัย พย.บ.10
43 6642001232 นายชานนท์ นาสุริวงษ์ พย.บ.10
44 6642001233 นายนนท์ณภัส สติใหม่ พย.บ.10
45 6642001234 นายรัฐภัทร์ สมมุติโชติหิรัญ พย.บ.10
46 6642001235 นายวิทวัฒน์ ห้วยทราย พย.บ.10
47 6642001236 นายพงศพัศ ทับภูตา พย.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123