รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240106212 นายโกญจนาท ทวินันท์ พลศึกษา10
2 6540106101 นางสาวกชกร อนันเต่า การศึกษาปฐมวัย10
3 6540106102 นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดี การศึกษาปฐมวัย10
4 6540106103 นางสาวกันยาวีร์ รัตนธีรศิลป์ การศึกษาปฐมวัย10
5 6540106104 นางสาวเกศราภรณ์ ศรีสังข์ การศึกษาปฐมวัย10
6 6540106105 นางสาวชลธิชา บุตรพรม การศึกษาปฐมวัย10
7 6540106106 นางสาวชุติกาญจน์ คงฤทธิ์ การศึกษาปฐมวัย10
8 6540106107 นางสาวณัฎฐณิชา ครองผล การศึกษาปฐมวัย10
9 6540106108 นางสาวณัฐมล หนูจันทึก การศึกษาปฐมวัย10
10 6540106109 นางสาวธนิศตา ใจแก้ว การศึกษาปฐมวัย10
11 6540106110 นางสาวนฤมล แพงโท การศึกษาปฐมวัย10
12 6540106111 นางสาวเนตรสกาว อาชีวะ การศึกษาปฐมวัย10
13 6540106113 นางสาวปัณฑารีย์ อรัญศักดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
14 6540106114 นางสาวพรรณพัสสา วิลัยศรี  การศึกษาปฐมวัย10
15 6540106115 นางสาวพลอยชมพู ปุราเท การศึกษาปฐมวัย10
16 6540106117 นางสาวพิณรัตน์ ธนิตศักดา การศึกษาปฐมวัย10
17 6540106118 นางสาวไพลิน คงเมือง การศึกษาปฐมวัย10
18 6540106119 นางสาวภัทรวดี เพียรการ การศึกษาปฐมวัย10
19 6540106120 นางสาวลัทธพร แสนคำมูล การศึกษาปฐมวัย10
20 6540106121 นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณละออง การศึกษาปฐมวัย10
21 6540106122 นางสาวศรัญญา ศรีสกุล การศึกษาปฐมวัย10
22 6540106123 นางสาวศิญาภรณ์ กลึงกลางดอน การศึกษาปฐมวัย10
23 6540106124 นางสาวศิริยากร นามโชคสกิต การศึกษาปฐมวัย10
24 6540106125 นางสาวสุฑาทิพย์ นุ่นมัน การศึกษาปฐมวัย10
25 6540106126 นางสาวสุรัญญา คำหาญ การศึกษาปฐมวัย10
26 6540106127 นางสาวอชิรญา ทองสา การศึกษาปฐมวัย10
27 6540106128 นางสาวอรไพลิน บุญวิจิตร การศึกษาปฐมวัย10
28 6540106129 นางสาวอาทิตยา คูณทวี การศึกษาปฐมวัย10
29 6540106130 นายอภิวัฒน์ กุลรักษา การศึกษาปฐมวัย10
30 6540106201 นางสาวกัญญารัตน์ เผ่าพันธ์ การศึกษาปฐมวัย10
31 6540106202 นางสาวกุลนิภา แป้นกลาง การศึกษาปฐมวัย10
32 6540106203 นางสาวขวัญฤทัย ซอสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย10
33 6540106204 นางสาวชนกภัทร์ คำภูเงิน การศึกษาปฐมวัย10
34 6540106205 นางสาวญาณิดา รุกไพรี การศึกษาปฐมวัย10
35 6540106206 นางสาวณัฐณิชา คนที การศึกษาปฐมวัย10
36 6540106207 นางสาวณัฐณิชา พี่พิมาย การศึกษาปฐมวัย10
37 6540106208 นางสาวถุงทอง มุ้งยอด การศึกษาปฐมวัย10
38 6540106209 นางสาวธิดา จันทร์บุญ การศึกษาปฐมวัย10
39 6540106210 นางสาวนิภาวรรณ อนุไพร การศึกษาปฐมวัย10
40 6540106211 นางสาวบุญนิภา ทองลา การศึกษาปฐมวัย10
41 6540106212 นางสาวปนัดดา พลหินลาด การศึกษาปฐมวัย10
42 6540106213 นางสาวปิยธิดา เคียนขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
43 6540106214 นางสาวพรรณวดี เปล่งศรี การศึกษาปฐมวัย10
44 6540106215 นางสาวพิชชาพร เถียนหนู  การศึกษาปฐมวัย10
45 6540106216 นางสาวพิชาภา อภินันทภักดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
46 6540106217 นางสาวเพ็ญพิชชา งามแสง การศึกษาปฐมวัย10
47 6540106218 นางสาวรวินันท์ ระตะนะ การศึกษาปฐมวัย10
48 6540106219 นางสาวรัตนลักษณ์ มุ่งคีมกลาง การศึกษาปฐมวัย10
49 6540106220 นางสาววราภรณ์ เบิกบาน การศึกษาปฐมวัย10
50 6540106221 นางสาวศศิธร ใจโสม การศึกษาปฐมวัย10
51 6540106222 นางสาวศิณี เกยสันเทียะ การศึกษาปฐมวัย10
52 6540106223 นางสาวสุกฤตยา บุสดี การศึกษาปฐมวัย10
53 6540106224 นางสาวสุนันท์ เคนสันเทียะ การศึกษาปฐมวัย10
54 6540106225 นางสาวสุนิสา เหมวิหก  การศึกษาปฐมวัย10
55 6540106226 นางสาวหทัยภัสร ปะจันทร์ดุม การศึกษาปฐมวัย10
56 6540106227 นางสาวอภิชญา งึมประโคน การศึกษาปฐมวัย10
57 6540106228 นางสาวอุ้มเงิน ตังตา การศึกษาปฐมวัย10
58 6540106229 นายอนิวัฒน์ พิมพ์โคตร การศึกษาปฐมวัย10
59 6540110131 นางสาวรุ่งอรุณ แทวกระโทก การศึกษาปฐมวัย10
60 6540110230 นางสาวนฤมน โคตรมุงคุณ การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123