รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540107101 นางสาวกนกกร กิณเรศ คณิตศาสตร์10
2 6540107102 นางสาวกัญญ์วรา พงษ์สิมา คณิตศาสตร์10
3 6540107103 นางสาวจตุพร พวงสันเทียะ คณิตศาสตร์10
4 6540107105 นางสาวชลดา รอญยุทธ คณิตศาสตร์10
5 6540107106 นางสาวชลลดา วุฒิพงษ์ คณิตศาสตร์10
6 6540107107 นางสาวณัฐพร ร่าเริง คณิตศาสตร์10
7 6540107108 นางสาวทิติยาพร ศรดอก คณิตศาสตร์10
8 6540107109 นางสาวทิพธัญญา บุณยธรรมกุล คณิตศาสตร์10
9 6540107110 นางสาวบงกช ชำนิจันทึก คณิตศาสตร์10
10 6540107111 นางสาวปรณัฐ มากขุนทด คณิตศาสตร์10
11 6540107112 นางสาวปัทมาภรณ์ ชาลีพุทธาพงศ์ คณิตศาสตร์10
12 6540107113 นางสาวพลอยไพริน จ่นกลาง คณิตศาสตร์10
13 6540107114 นางสาวภูริณี พิมายนอก คณิตศาสตร์10
14 6540107115 นางสาวรัชนีกร วรกุล คณิตศาสตร์10
15 6540107116 นางสาววรภา สร้อยลอด คณิตศาสตร์10
16 6540107117 นางสาววิยะดา พันธุมาศ คณิตศาสตร์10
17 6540107120 นางสาวสุชาวลี สำลีเงิน คณิตศาสตร์10
18 6540107121 นายชยานิน สุริสาย คณิตศาสตร์10
19 6540107122 นายณภัทร แก้วสุพรรณ์ คณิตศาสตร์10
20 6540107123 นายณัฐภัทร ตรีรัตนกุลพร คณิตศาสตร์10
21 6540107124 นายธวัชชัย คำจันทึก คณิตศาสตร์10
22 6540107125 นายมนต์ณัฐ ประกอบผล คณิตศาสตร์10
23 6540107126 นายวรเมธ ยางกลาง คณิตศาสตร์10
24 6540107127 นายวุฒิภัทร วิชิตสระน้อย คณิตศาสตร์10
25 6540107128 นายสิทธิชัย น้อยนาจารย์ คณิตศาสตร์10
26 6540107129 นายสุริยา ต่อสกุล คณิตศาสตร์10
27 6540107201 นางสาวกนกวรรณ เรี่ยรัมย์ คณิตศาสตร์10
28 6540107202 นางสาวกัญญาภัค พยัคฆา คณิตศาสตร์10
29 6540107203 นางสาวจันทิมา เสาทองหลาง คณิตศาสตร์10
30 6540107205 นางสาวชลธิชา พึ่งสำโรง คณิตศาสตร์10
31 6540107206 นางสาวณฐินี บุญมานนท์ คณิตศาสตร์10
32 6540107207 นางสาวณิศรา เรืองสูงเนิน คณิตศาสตร์10
33 6540107208 นางสาวนรินทร์รัตน์ ตุปันนา คณิตศาสตร์10
34 6540107209 นางสาวบัณฑิตา ชูสอน คณิตศาสตร์10
35 6540107210 นางสาวบุศยาภรณ์ โพธิ์พยัคฆ์ คณิตศาสตร์10
36 6540107211 นางสาวปริศนา จำปาแก้ว คณิตศาสตร์10
37 6540107212 นางสาวพชรพรรณ พรมทองคำ คณิตศาสตร์10
38 6540107213 นางสาวภารดี อัมพะวัน คณิตศาสตร์10
39 6540107215 นางสาววรัญญาภรณ์ ยะวงคะ คณิตศาสตร์10
40 6540107216 นางสาววราภรณ์ โพธิขำ คณิตศาสตร์10
41 6540107217 นางสาวศรีชนากานต์ จุปะมัทถา คณิตศาสตร์10
42 6540107218 นางสาวสุจิตรา สุขภักดี คณิตศาสตร์10
43 6540107219 นางสาวอทิตยา คงอินทร์ คณิตศาสตร์10
44 6540107220 นายฐาปกรณ์ สูงภิไลย์ คณิตศาสตร์10
45 6540107221 นายณภัทร โหตกษาปน์กุล คณิตศาสตร์10
46 6540107222 นายณัฐวุฒิ บรรเทากุล คณิตศาสตร์10
47 6540107224 นายพัชรพล แพนไธสง คณิตศาสตร์10
48 6540107225 นายรวิพล น้อยสิม คณิตศาสตร์10
49 6540107226 นายวัชรินทร์ โบงูเหลือม คณิตศาสตร์10
50 6540107227 นายศานตานนท์ ยอดลี คณิตศาสตร์10
51 6540107228 นายอนุชา เจษฎาสิริ คณิตศาสตร์10
52 6540107229 นายอภิสิทธิ์ พืชทองหลาง คณิตศาสตร์10
53 6540107230 นางสาวณัฐกฤตา สามสี คณิตศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123