รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540108101 นางสาวกรกนก ตวยกระโทก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6540108102 นางสาวจุฬาลักษณ์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
3 6540108103 นางสาวชุตินันท์ ศรีสุวอ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6540108104 นางสาวฑิตฐิตา หนันจันทา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6540108105 นางสาวณัฐสุรางค์ เห็นหลอด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6540108106 นางสาวตันหยง เกียรติโคกกรวด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6540108107 นางสาวธมลวรรณ ค้ากระบือ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6540108108 นางสาวธิดาพร มนมา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6540108109 นางสาวนริศรา นอกพลกรัง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6540108110 นางสาวนุชนาฎ คำดี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6540108111 นางสาวพิมพ์นภา บำรุงนา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6540108112 นางสาววรัชยา เทาเสนาะเสียง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6540108113 นางสาวศศิภา เหมือนขุนทด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6540108114 นางสาวสวนีย์ บุตรพาชี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6540108115 นางสาวสุนัชดา กองแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6540108116 นางสาวเอมิกา คำไผ่ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
17 6540108117 นายกิตติพล อันศรีเมือง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
18 6540108118 นายเฉลิมยศ เพ็ชรรักษา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
19 6540108119 นายณัฐพงษ์ ประกอบการ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
20 6540108120 นายธนชัย คิรินทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
21 6540108121 นายธนภัทร ปรึกกระโทก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
22 6540108122 นายนาวิน หอมจู คอมพิวเตอร์ศึกษา10
23 6540108123 นายพงศธร พลองเพ็ชร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
24 6540108125 นายรัตติพงษ์ แข็งฉลาด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
25 6540108126 นายศรรัก สุขศรีพะเนาว์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
26 6540108201 นางสาวจิตติมา ชะวางกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
27 6540108202 นางสาวชนิตา ราณรงค์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
28 6540108203 นางสาวซารีฟะห์ อาบูเดร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
29 6540108204 นางสาวณัฎฐิมา อุดมเศรษฐ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
30 6540108205 นางสาวตวงพร ขอพึ่งบัว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
31 6540108206 นางสาวเต็มศิริพร โตโพธิ์กลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
32 6540108207 นางสาวธัญรดา คงมั่น คอมพิวเตอร์ศึกษา10
33 6540108208 นางสาวนรกมล บูรณะธารารัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
34 6540108209 นางสาวนันนิสา เมืองแสน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
35 6540108210 นางสาวบ่อบุญ พรหมชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา10
36 6540108211 นางสาวแพรวพรรณ จันทร์กลิ่น คอมพิวเตอร์ศึกษา10
37 6540108213 นางสาวศุจินธรา อัศวภูมิ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
38 6540108214 นางสาวสุธิชา ทองสา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
39 6540108215 นางสาวอนัญญา แซวประโคน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
40 6540108216 นายกษิดิศ พูนประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
41 6540108217 นายคิตธิชัย อิ่มตะคุ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
42 6540108218 นายณัฐกิตติ์ สลักกาย คอมพิวเตอร์ศึกษา10
43 6540108219 นายทักษ์ดนัย อาพรศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
44 6540108220 นายธนธัช ประจง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
45 6540108221 นายนราธิป อ่อนศรีชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา10
46 6540108223 นายภัทรวงค์ สุขกำเนิด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
47 6540108224 นายเมธัส เกตุศรีบุรินท์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
48 6540108225 นายราชชศาสตร์ อิสริยเรืองเดช คอมพิวเตอร์ศึกษา10
49 6540108226 นายสักรินทร์ บินนอก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
50 6540108228 นายภูตะวัน แสนชมภู คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123