รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540105101 นางสาวกัลยกร กระพือพงษ์ ฟิสิกส์10
2 6540105102 นางสาวชลธิชา พาสันเทียะ ฟิสิกส์10
3 6540105103 นางสาวณัฐรัตน์ คำแก้ว ฟิสิกส์10
4 6540105104 นางสาวธันยพร แตงกระโทก ฟิสิกส์10
5 6540105105 นางสาวนันทนา เกยพุดซา ฟิสิกส์10
6 6540105106 นางสาวนิษฐกานต์ พิชญาธีระรัตน์ ฟิสิกส์10
7 6540105107 นางสาวปณัฐถา หวังค้ำกลาง ฟิสิกส์10
8 6540105108 นางสาวพรพิมล ประดับคล้าย ฟิสิกส์10
9 6540105109 นางสาวพรรษมน รื่นกลิ่น ฟิสิกส์10
10 6540105110 นางสาวพัชรีภรณ์ เตร่พิมาย ฟิสิกส์10
11 6540105111 นางสาววิภาดา ธิติบุณยกร ฟิสิกส์10
12 6540105112 นางสาววิไลวรรณ บุญศรี ฟิสิกส์10
13 6540105113 นางสาวสิริรัตน์ เทพจันทร์ ฟิสิกส์10
14 6540105114 นางสาวสุกุลยา ทำขุนทด ฟิสิกส์10
15 6540105115 นางสาวสุวรรณภา ปิตตาระเต ฟิสิกส์10
16 6540105116 นางสาวอมลรดา อินทร์คำน้อย ฟิสิกส์10
17 6540105117 นางสาวอลิษา พลแสน ฟิสิกส์10
18 6540105119 นายกิตติภณ สงขุนทด ฟิสิกส์10
19 6540105120 นายชิณวัตร์ เพ็ชรรักษา ฟิสิกส์10
20 6540105121 นายธนา อินนอก ฟิสิกส์10
21 6540105122 นายพิทักษ์พงศ์ พงษ์สระพัง ฟิสิกส์10
22 6540105123 นายวายุ เปรี้ยงกระโทก ฟิสิกส์10
23 6540105124 นายอภิชัย สวามิชัย ฟิสิกส์10
24 6540109101 นางสาวกชกร ทองสาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
25 6540109102 นางสาวกนกพร สาหับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
26 6540109103 นางสาวกัญญ์วรา ฤทธิเดช วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
27 6540109104 นางสาวจันทร์สุดา รานอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
28 6540109105 นางสาวจิตรกัญญา หึกขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
29 6540109106 นางสาวจิรารัตน์ บุญสูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
30 6540109107 นางสาวจิราวรรณ เบิกขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
31 6540109108 นางสาวชนัญชิดา สอนวงษ์แก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
32 6540109109 นางสาวฐิติมา ผดุงชอบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
33 6540109110 นางสาวณัฐฑริกา ประประโคน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
34 6540109111 นางสาวนิธิดา สมอเมือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
35 6540109113 นางสาวพัชราภรณ์ ลีสม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
36 6540109114 นางสาวไพรินทร์ ป้อมปล้อง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
37 6540109115 นางสาวภัทธิรา วันละดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
38 6540109116 นางสาววิภารัตน์ บุญสูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
39 6540109117 นางสาววิภาวดี โพธิสาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
40 6540109118 นางสาวศุจินธร นาหนองขาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
41 6540109119 นางสาวสกุลกาญจน์ กองสุข วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
42 6540109120 นางสาวสิรินยา ประทุมศิริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
43 6540109121 นางสาวสุนันท์ ชอบเรียบร้อย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
44 6540109122 นางสาวสุพรรณษา พักสันเทียะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
45 6540109123 นางสาวหทัยรัตน์ เทาพุดซา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
46 6540109124 นายจารุภัทร ผลาเลิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
47 6540109125 นายเจษฎากร เมฆสุนทร วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
48 6540109126 นายปานระวี สอนคำแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
49 6540109127 นางสาวกัญญาพัชญ์ ยิ่งดัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123