รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540110102 นางสาวจิราพร ชุ่มจังหรีด พลศึกษา10
2 6540110103 นางสาวญาคีตา ประสานชาติ พลศึกษา10
3 6540110104 นางสาวณัฐธชา เข็มอุทา พลศึกษา10
4 6540110105 นางสาวธิญาดา เปียนขุนทด พลศึกษา10
5 6540110107 นางสาวรัชนก กรุมสูงเนิน พลศึกษา10
6 6540110108 นางสาวศศิกานต์ โอวาทวงษ์ พลศึกษา10
7 6540110109 นางสาวสุมินตรา วงษ์โก พลศึกษา10
8 6540110110 นางสาวเหมือนฝัน คชรินทร์ พลศึกษา10
9 6540110111 นายกรินทร์ แพทย์กลาง พลศึกษา10
10 6540110112 นายขจรยศ บูชาชัชวาลย์ พลศึกษา10
11 6540110113 นายฉัตรดนัย แฉล้มไธสง พลศึกษา10
12 6540110114 นายชัยภัทร อาภรณ์พงษ์ พลศึกษา60
13 6540110116 นายณัฐพงษ์ กริดกระโทก พลศึกษา10
14 6540110117 นายเดโช โพธิพันไม้ พลศึกษา10
15 6540110118 นายธนวัฒน์ จันทร์ภิรมย์ พลศึกษา10
16 6540110119 นายธีรภัทร สุขโข พลศึกษา10
17 6540110120 นายนาคา พิ้งไธสง พลศึกษา10
18 6540110121 นายปรเมษฐ์ ลุนบง พลศึกษา10
19 6540110123 นายภาวิต ประเสริฐสุข พลศึกษา10
20 6540110124 นายรัชพล เรียนกิ่ง พลศึกษา10
21 6540110125 นายวชิรวิชญ์ หรี่เรไร พลศึกษา10
22 6540110126 นายวิทยานิพนธ์ นุ่มนวลศรี พลศึกษา10
23 6540110127 นายสันติภาพ ชนะภัย พลศึกษา10
24 6540110128 นายอนุชิต ศรีถาวร พลศึกษา10
25 6540110201 นางสาวจารุพร การงาน พลศึกษา10
26 6540110202 นางสาวจิราพรรณ ชุ่มจังหรีด พลศึกษา10
27 6540110203 นางสาวณัฐชนันท์ ศรีดี พลศึกษา10
28 6540110204 นางสาวดารุณี ดีอามาตร์ พลศึกษา10
29 6540110205 นางสาวนภัสสร ไก่แก้ว พลศึกษา10
30 6540110206 นางสาวภัทรพร อาบสุวรรณ์ พลศึกษา10
31 6540110207 นางสาววงสวรรค์ ชูโพธิ์ พลศึกษา10
32 6540110208 นางสาวศศิวิมล ฝ่ายที พลศึกษา10
33 6540110209 นางสาวสุรัสวดี เทิบจันทึก พลศึกษา10
34 6540110210 นางสาวอัมรา เอสันเทียะ พลศึกษา10
35 6540110211 นายกฤษกร ศรีเตชะ พลศึกษา10
36 6540110212 นายจิรัฏฐ์ กางสำโรง พลศึกษา10
37 6540110213 นายชนายุทธ น้อยสิน พลศึกษา10
38 6540110214 นายไชยภัทร สันโต พลศึกษา10
39 6540110216 นายเดชานนท์ สุจริต พลศึกษา10
40 6540110217 นายทักษ์ดนัย ปัญญาสิทธิ์ พลศึกษา10
41 6540110218 นายธราธร เรืองสมบัติ พลศึกษา10
42 6540110221 นายปราชญา มานะ พลศึกษา10
43 6540110223 นายภูบดินทร์ จงเพ็งกลาง พลศึกษา10
44 6540110224 นายราเมศร์ บุญล้อม พลศึกษา10
45 6540110225 นายวัชระ นาสมภักดิ์ พลศึกษา10
46 6540110226 นายศดานันท์ พรมน้ำ พลศึกษา10
47 6540110227 นายอดิศร เพียงโยธา พลศึกษา10
48 6540110228 นายอนุพงษ์ พลขันธ์ พลศึกษา10
49 6540110229 นางสาวเพชรลดา ดวงกระโทก พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123