รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540101101 นางสาวกอบทอง ปัญญางาม ภาษาไทย10
2 6540101102 นางสาวจุฬารัตน์ ฉลาดเลิศ ภาษาไทย10
3 6540101103 นางสาวชุตินันท์ เกนขุนทด ภาษาไทย10
4 6540101104 นางสาวณัฐติกานต์ กลิ่นขจร ภาษาไทย10
5 6540101105 นางสาวณัฐนันท์ คำโคตร ภาษาไทย10
6 6540101106 นางสาวธัญวรัตน์ ไชยคำมิ่ง ภาษาไทย10
7 6540101107 นางสาวธินัฐดา นาฬิเกร์ ภาษาไทย10
8 6540101108 นางสาวนพวรรณ ประสมทอง ภาษาไทย10
9 6540101110 นางสาวบุษรากร กันนอก ภาษาไทย10
10 6540101111 นางสาวปัณชญา บรรเทา ภาษาไทย10
11 6540101113 นางสาวพรพิภัทร เพื่อนเกาะ ภาษาไทย10
12 6540101114 นางสาวมุฑิตา กรำกระโทก ภาษาไทย10
13 6540101115 นางสาวระพีพร สิงห์บรรชา ภาษาไทย10
14 6540101116 นางสาววชิราภรณ์ กลิ้งทะเล ภาษาไทย10
15 6540101117 นางสาวศศิธร สนสมบัติ ภาษาไทย10
16 6540101118 นางสาวศิริธร โวชัย ภาษาไทย10
17 6540101119 นางสาวสุทานิดา ปัญญา ภาษาไทย10
18 6540101120 นางสาวสุพัสชญา เสริมแก้ว ภาษาไทย10
19 6540101121 นางสาวอนุธิดา คำบุญเรือง ภาษาไทย10
20 6540101122 นางสาวอภิชญา แวะสันเทียะ ภาษาไทย10
21 6540101123 นางสาวอาทิตตยา ถนัดเลื่อย ภาษาไทย10
22 6540101124 นางสาวอารียาพร ภูห้องเพชร ภาษาไทย10
23 6540101125 นายเจษฎา พันธ์ทุม ภาษาไทย10
24 6540101126 นายธนารัตน์ โลกระโทก ภาษาไทย10
25 6540101127 นายปัณณวิชญ์ ปั่นสันเทียะ ภาษาไทย10
26 6540101128 นายภัทรพงศ์ ชัยธนาปัญญานนท์ ภาษาไทย10
27 6540101129 นายสุริยา คัมภีร์ ภาษาไทย10
28 6540101130 นางสาวปารีณา ปัดธุลี ภาษาไทย10
29 6540101201 นางสาวจิรัชญา กอบขุนทด ภาษาไทย10
30 6540101202 นางสาวชิดชนก เพ็ชรขุนทด ภาษาไทย10
31 6540101203 นางสาวญาดาญาณพัฒน์ เตรียมมะเริง ภาษาไทย10
32 6540101204 นางสาวณัฐธิดา โขงรัมย์ ภาษาไทย10
33 6540101205 นางสาวธัญพิชชา เสริมพงษ์ ภาษาไทย10
34 6540101206 นางสาวธิติมา โซ่เงิน ภาษาไทย10
35 6540101207 นางสาวธิมาพร นุพัด ภาษาไทย10
36 6540101208 นางสาวนาขวัญ คบทองหลาง ภาษาไทย10
37 6540101209 นางสาวบัณฑิตา เขื่อนพงษ์ ภาษาไทย10
38 6540101210 นางสาวปราริญา ชัยสงค์ ภาษาไทย10
39 6540101211 นางสาวปาณิสรา บุญบุรี ภาษาไทย10
40 6540101212 นางสาวปิยะพร ศูนย์กลาง ภาษาไทย10
41 6540101213 นางสาวพฤกษา รอกลาง ภาษาไทย10
42 6540101214 นางสาวมุทิตา ธูปพุทธา ภาษาไทย10
43 6540101215 นางสาวเรืองลดา ปุ่มมะดัน ภาษาไทย10
44 6540101217 นางสาวศศิธร สังวร ภาษาไทย10
45 6540101218 นางสาวสุดารัตน์ สร้างไร่ ภาษาไทย10
46 6540101219 นางสาวสุธนี แก้วพุ่ม ภาษาไทย10
47 6540101220 นางสาวสุภาพร เจริญพร ภาษาไทย10
48 6540101221 นางสาวอภิชญา ริยะตา ภาษาไทย10
49 6540101222 นางสาวอริสรา โยนจอหอ ภาษาไทย10
50 6540101223 นางสาวอาทิตยา ทรงดอน ภาษาไทย10
51 6540101224 นายคามิน สว่างจิตร ภาษาไทย10
52 6540101226 นายปรมัตถ์ สะโลรัมย์ ภาษาไทย10
53 6540101227 นายพุฒิพงศ์ ดงกระโทก ภาษาไทย10
54 6540101228 นายรัฐพงษ์ บุญธรรม ภาษาไทย10
55 6540101229 นางสาวกรกนก ยิ่งยง ภาษาไทย10
56 6540101230 นางสาวนุชนาถ อุทิศรัมย์ ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123