รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540102101 นางสาวกนกวรรณ ครองยุติ ภาษาอังกฤษ10
2 6540102102 นางสาวกฤติยา ค้าขาย ภาษาอังกฤษ10
3 6540102103 นางสาวกานดา ปรานี ภาษาอังกฤษ10
4 6540102104 นางสาวกุสุมา ปานจีน ภาษาอังกฤษ10
5 6540102105 นางสาวชวพร ชัยกาศ ภาษาอังกฤษ10
6 6540102106 นางสาวณัฐชา อุตตะเคียน ภาษาอังกฤษ10
7 6540102107 นางสาวธนัชพร นาคทน ภาษาอังกฤษ10
8 6540102108 นางสาวนิชนิภา เขาขุนทด ภาษาอังกฤษ10
9 6540102109 นางสาวปราณปรียา กู้พิมาย ภาษาอังกฤษ10
10 6540102110 นางสาวปวันรัตน์ จันทกล ภาษาอังกฤษ10
11 6540102111 นางสาวพชรภรณ์ บุญบำรุง ภาษาอังกฤษ10
12 6540102112 นางสาวพิทยาภรณ์ สมพงษ์ ภาษาอังกฤษ10
13 6540102114 นางสาวฟ้ารุ่ง บุญประคม ภาษาอังกฤษ10
14 6540102115 นางสาวภรณ์นภัส แสนมั่น ภาษาอังกฤษ10
15 6540102116 นางสาวภัทรภา สอระพัฒน์ ภาษาอังกฤษ10
16 6540102117 นางสาวรัตนาภรณ์ แนบกลาง ภาษาอังกฤษ10
17 6540102118 นางสาวลลิดา เมฆเสือ ภาษาอังกฤษ10
18 6540102119 นางสาวศิรรินทร์ หวังปรุงกลาง ภาษาอังกฤษ10
19 6540102120 นางสาวอรอุมา หวังคู่กลาง ภาษาอังกฤษ10
20 6540102121 นางสาวอัมมิกา อินติสร้อย ภาษาอังกฤษ10
21 6540102122 นางสาวอารีรัตน์ แสงจันทร์ ภาษาอังกฤษ10
22 6540102123 นายจิรวัฒน์ ปะเว ภาษาอังกฤษ10
23 6540102124 นายณัฐกิตติ์ กาญจนารัญ ภาษาอังกฤษ10
24 6540102125 นายธนภูมิ สำลีด่านกลาง ภาษาอังกฤษ10
25 6540102126 นายธาดาวัฒน์ แซ่เตียว ภาษาอังกฤษ10
26 6540102127 นายพรหมมินทร์ สายจันทร์ ภาษาอังกฤษ10
27 6540102128 นายสุรภัทร รื่นกลิ่น ภาษาอังกฤษ10
28 6540102201 นางสาวกรรณิการ์ สืบค้า ภาษาอังกฤษ10
29 6540102202 นางสาวกฤษณา เอกอนงค์ ภาษาอังกฤษ10
30 6540102204 นางสาวจีรนัฎ เขิมขันธ์ ภาษาอังกฤษ10
31 6540102205 นางสาวฐิติมา จันลิ้มมะดัน ภาษาอังกฤษ10
32 6540102206 นางสาวทิพากร ระวังจังหรีด ภาษาอังกฤษ10
33 6540102207 นางสาวธัญญรัตน์ สีสัน ภาษาอังกฤษ10
34 6540102208 นางสาวนิวาริน รักวงษ์วาลย์ ภาษาอังกฤษ10
35 6540102209 นางสาวปรียาดา จันทร์ศรี ภาษาอังกฤษ10
36 6540102210 นางสาวปานระพี อาศัยนา ภาษาอังกฤษ10
37 6540102211 นางสาวพรปวีณ์ สายศรีบัณฑิต ภาษาอังกฤษ10
38 6540102212 นางสาวพิยดา เพียรการ ภาษาอังกฤษ10
39 6540102213 นางสาวแพรวา ยาดี ภาษาอังกฤษ10
40 6540102214 นางสาวภคพร มูลแก่น ภาษาอังกฤษ10
41 6540102215 นางสาวภัทรภร ดอกยี่สุ่น ภาษาอังกฤษ10
42 6540102216 นางสาวภัทรานันท์ อักษร ภาษาอังกฤษ10
43 6540102217 นางสาวโรสมารินทร์ จีนกลาง ภาษาอังกฤษ10
44 6540102218 นางสาวลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง ภาษาอังกฤษ10
45 6540102219 นางสาวสุชานุช ศรีสม ภาษาอังกฤษ10
46 6540102220 นางสาวอริสรา ตาซื่อ ภาษาอังกฤษ10
47 6540102221 นางสาวอารยา ฉัตรสูงเนิน ภาษาอังกฤษ10
48 6540102222 นางสาวอิสริยา ผ่องแผ้ว ภาษาอังกฤษ10
49 6540102223 นายชูเกียรติ คำไธสง ภาษาอังกฤษ10
50 6540102224 นายณัฐพล แก้วสาลี ภาษาอังกฤษ10
51 6540102225 นายธนวัฒน์ น้อยวัน ภาษาอังกฤษ10
52 6540102226 นายปฏิภาณ วิเศษดี ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123