รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540111102 นางสาวกัญญาณัฐ แกสันเทียะ สังคมศึกษา10
2 6540111103 นางสาวกุลนิภา พิมพ์ภักดี สังคมศึกษา10
3 6540111104 นางสาวจันทิรา สมาน สังคมศึกษา10
4 6540111105 นางสาวจิดาภา คลุ้มกระโทก สังคมศึกษา10
5 6540111106 นางสาวจิราพร พยุงวงษ์ สังคมศึกษา10
6 6540111107 นางสาวชัชฏาภรณ์ พลภักดี สังคมศึกษา10
7 6540111108 นางสาวณัฐธิดา ภักเกษม สังคมศึกษา10
8 6540111110 นางสาวนันทิยา เล็งดี สังคมศึกษา10
9 6540111112 นางสาวปทุมนรินทร์ ระบือพิณ สังคมศึกษา10
10 6540111113 นางสาวพัชรพร สอนอาจ สังคมศึกษา10
11 6540111114 นางสาวพัชรีพร ธรรมเกตุ สังคมศึกษา10
12 6540111116 นางสาวลลิตา สุขกัลยา สังคมศึกษา10
13 6540111117 นางสาววาสนา รูปยิ้ม สังคมศึกษา10
14 6540111118 นางสาววิลาวัลย์ สวงรัมย์ สังคมศึกษา10
15 6540111119 นางสาวสุดารัตน์ ปูนสันเทียะ สังคมศึกษา10
16 6540111120 นางสาวอมรรัตน์ โพธิจักร สังคมศึกษา10
17 6540111121 นางสาวอารยา ขอเหนี่ยวกลาง สังคมศึกษา10
18 6540111122 นายกฤษฎา สมีแจ่ม สังคมศึกษา10
19 6540111123 นายเกียรติศักดิ์ ขอถือกลาง สังคมศึกษา10
20 6540111124 นายธิชานนท์ ยศจังหรีด สังคมศึกษา10
21 6540111125 นายธีรภัทร์ ภาวะรัตน์ สังคมศึกษา10
22 6540111126 นายปิยะเชษฐ์ ทองสามัญ สังคมศึกษา10
23 6540111127 นายวิธวิทย์ มะลัย สังคมศึกษา10
24 6540111128 นายอรรณพ โพธิ์มีศิริ สังคมศึกษา10
25 6540111129 นายนันทกร เลิศชยางนุกูร สังคมศึกษา10
26 6540111201 นางสาวกรชวัล เกี้ยงไธสง สังคมศึกษา10
27 6540111202 นางสาวกัญญาณัฐ ทิดกระโทก สังคมศึกษา10
28 6540111203 นางสาวคณิศร คำบุดดี สังคมศึกษา10
29 6540111204 นางสาวจารุรัตน์ หล้าป้อง สังคมศึกษา10
30 6540111205 นางสาวจิรัชญา เข็มเพ็ชร สังคมศึกษา10
31 6540111206 นางสาวชลดา วิไลชนม์ สังคมศึกษา10
32 6540111207 นางสาวฐิตาภรณ์ สินปรุ สังคมศึกษา10
33 6540111208 นางสาวธิดาทิพย์ คำเจริญ สังคมศึกษา10
34 6540111209 นางสาวนันทนิญา หลานท้าว สังคมศึกษา10
35 6540111210 นางสาวนิตยาภรณ์ อุ่นเพ็ญ สังคมศึกษา10
36 6540111211 นางสาวปติมา กองเกิด สังคมศึกษา10
37 6540111212 นางสาวปราชญา มณีแสง สังคมศึกษา10
38 6540111214 นางสาวพิมวนัช สินสุข สังคมศึกษา10
39 6540111215 นางสาวไพลิน ลาดคูบอน สังคมศึกษา10
40 6540111216 นางสาววรรณิดา พยัพกลาง สังคมศึกษา10
41 6540111217 นางสาววิญะดา บุญพันธ์ สังคมศึกษา10
42 6540111218 นางสาวสุชานันท์ หมู่โสภณ สังคมศึกษา10
43 6540111219 นางสาวหนึ่งฤทัย พันนายม สังคมศึกษา10
44 6540111220 นางสาวอรไพลิน แก้ววิเวก สังคมศึกษา10
45 6540111221 นางสาวไอรดา ทิ้งไธสง สังคมศึกษา10
46 6540111222 นายกิติพัฒน์ ประทุมวงษ์ สังคมศึกษา10
47 6540111224 นายณัฐนันท์ ภูพาน สังคมศึกษา10
48 6540111226 นายนพัสกรณ์ ชื่นชม สังคมศึกษา10
49 6540111227 นายเมธี หนุนเจริญ สังคมศึกษา10
50 6540111228 นายสหโชค ญวนกลาง สังคมศึกษา10
51 6540111229 นายอธิศ พิกุล สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123