รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540112101 นางสาว สาธิตา ปานเปีย ศิลปศึกษา10
2 6540112102 นางสาวกวินทรา จัดงาน ศิลปศึกษา10
3 6540112103 นางสาวจิตรมณี ฉิมนอก ศิลปศึกษา10
4 6540112104 นางสาวชุติวรรณ อารมณ์ ศิลปศึกษา10
5 6540112105 นางสาวณิชากร ใช้ช้าง ศิลปศึกษา10
6 6540112106 นางสาวนภัสรา ปรุสูงเนิน ศิลปศึกษา10
7 6540112107 นางสาวปริมชรัตน์ ศิริพูลอนนต์ ศิลปศึกษา10
8 6540112108 นางสาวพรศิลป์ ฮั้นประเสริฐ ศิลปศึกษา10
9 6540112109 นางสาวภาชินี เบญจวลี ศิลปศึกษา10
10 6540112112 นางสาวอริสา รักสูงเนิน ศิลปศึกษา10
11 6540112113 นายกฤศ โอนอ่อน ศิลปศึกษา10
12 6540112114 นายกิตติศักดิ์ กองทุ่งมน ศิลปศึกษา10
13 6540112115 นายจักรา หนูวงษ์ ศิลปศึกษา10
14 6540112116 นายนวรัตน์ ลอยจันทึก ศิลปศึกษา10
15 6540112117 นายพีระภัทร์ คงบุญวาท ศิลปศึกษา10
16 6540112118 นายมินทร์วนนท์ วงค์สุรินทร์ ศิลปศึกษา72
17 6540112119 นายศรัณย์ สุภาพันธ์ ศิลปศึกษา10
18 6540112120 นายอันดามัน บุญล้อม ศิลปศึกษา10
19 6540112201 นางสาวกรรณิกา ปาสานะเต ศิลปศึกษา10
20 6540112202 นางสาวจารุมณี เนื่องทองหลาง ศิลปศึกษา10
21 6540112203 นางสาวชนกสุดา ราศรี ศิลปศึกษา10
22 6540112204 นางสาวญาณิศา วงค์ชาลี ศิลปศึกษา10
23 6540112205 นางสาวธันยพร จันทร์รอด ศิลปศึกษา10
24 6540112207 นางสาวพรนรินทร์ เชื่อมกระโทก ศิลปศึกษา10
25 6540112208 นางสาวแพรพลอย วงค์ใหญ่ ศิลปศึกษา10
26 6540112211 นางสาวสาวิตรี ศรีสังข์  ศิลปศึกษา10
27 6540112213 นายกฤษณพงศ์ บุญเจริญ ศิลปศึกษา10
28 6540112214 นายคมชาญ จากครบุรี ศิลปศึกษา10
29 6540112215 นายจิรสิน สุวรรณบุตร ศิลปศึกษา10
30 6540112216 นายปฏิวัติ เชียรสระน้อย ศิลปศึกษา10
31 6540112217 นายภาชิณ บัวพันธุ์ ศิลปศึกษา10
32 6540112218 นายฤชากร ฦาแรง ศิลปศึกษา10
33 6540112219 นายสหัสวรรษ ลาภสันเทียะ ศิลปศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123