รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540113101 นางสาวกุลณัฐ แดงละอุ่น การศึกษาพิเศษ10
2 6540113102 นางสาวเจนจิรา พวงมาลัย การศึกษาพิเศษ10
3 6540113103 นางสาวพรพิมล เรืองกระโทก การศึกษาพิเศษ10
4 6540113104 นางสาวลลิตา ธงยศ การศึกษาพิเศษ10
5 6540113105 นางสาวศิริวิภา รุ่งพิมาย การศึกษาพิเศษ10
6 6540113106 นางสาวหนึ่งฤทัย ฐานวิเศษ การศึกษาพิเศษ10
7 6540113107 นางสาวอริศรา พิมเดช การศึกษาพิเศษ10
8 6540113108 นางสาวอลิสา ปินะถา การศึกษาพิเศษ10
9 6540113109 นายธัชนนท์ สวัสดิ์พิบูลย์ การศึกษาพิเศษ72
10 6540113110 นายนรบดี ภูบาลี การศึกษาพิเศษ10
11 6540113111 นายปภังกร วงษ์รัตนกุล การศึกษาพิเศษ10
12 6540113112 นายพงศ์พิษณุ พวงประจำ การศึกษาพิเศษ10
13 6540113113 นายวัชรพล ไชยโส การศึกษาพิเศษ10
14 6540118101 นางสาวกนกพร นิลจอหอ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
15 6540118102 นางสาวกัณฐมณี ราวรัมย์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
16 6540118103 นางสาวจุฑาทิพย์ แอบกระโทก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
17 6540118104 นางสาวชัชชญา เห็มภาค จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
18 6540118106 นางสาวณัฏฐณิชา สิทธิศรีจันทร์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
19 6540118107 นางสาวณัฐชญา จัดนอก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
20 6540118108 นางสาวดวงกมล เทียมพันธ์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
21 6540118109 นางสาวเนตรนภา บินขุนทด จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
22 6540118110 นางสาวปนิษฐา บุญปรุง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
23 6540118111 นางสาวปาจรีย์ โนนสูงเนิน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
24 6540118112 นางสาวผกายวรรณ มอญไธสง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
25 6540118113 นางสาวพัชชาวดี ไม้ไผ่ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
26 6540118114 นางสาวพัชราพร สอนเมือง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
27 6540118115 นางสาวรวิวรรณ จ๋ายเจริญ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
28 6540118116 นางสาวรุ่งทิวา งอกโพธิ์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
29 6540118117 นางสาวศศิวิมล ชัยเชิดชู จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
30 6540118118 นางสาวสุนารี โกนกระโทก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
31 6540118119 นางสาวอมรรัตน์ ขลังกระโทก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
32 6540118120 นางสาวอรัญญา รุ่งแจ้ง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
33 6540118121 นายครองภพ นพตลุง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
34 6540118122 นายชนะชัย อินทร์โคกสูง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
35 6540118123 นายชินพัฒน์ วรสันต์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
36 6540118124 นายแดนดนัย มังสี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
37 6540118126 นายเพชรสุรบดี โพธิสาร จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123