รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540114101 นางสาวจารุวรรณ ทือเกาะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
2 6540114102 นางสาวชิดชนก สงพะไล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
3 6540114103 นางสาวฐาริญา ลาจังหรีด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
4 6540114104 นางสาวฐิดาพร จันทร์ทะเมนชัย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
5 6540114105 นางสาวณัฐลดา ศรีชุม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
6 6540114106 นางสาวณิชาภา แนมขุนทด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
7 6540114107 นางสาวนันทิศา ภูมิชนะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
8 6540114108 นางสาวนารีรัตน์ โหมขุนทด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
9 6540114109 นางสาวปณิตา ทิณวงษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
10 6540114110 นางสาวปรียาภรณ์ สระภู เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
11 6540114111 นางสาวพิมพ์ชนก ด่านกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
12 6540114112 นางสาวภัณฑิรา จอนโพธิ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
13 6540114113 นางสาวรินลดา รั้งกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
14 6540114114 นางสาววรัญญา ชมภูพื้น เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
15 6540114116 นางสาวศิริประภา สอดกำปัง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
16 6540114117 นางสาวสิตานัน บรรดิษฐ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
17 6540114118 นางสาวสุชานันท์ สาลาด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
18 6540114119 นางสาวสุธาทิพย์ หมวกสันเทียะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
19 6540114122 นายนวกรณ์ พลอ่อน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
20 6540114123 นายปิยภัทร นิพันธุ์พงษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
21 6540114124 นายรชต ชาญนอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
22 6540114125 นายเศรษฐพงษ์ หวังใจกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
23 6540114126 นายอนุชา แสงมณี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
24 6540114127 นายภูมินทร์ ดอนคำพา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
25 6540114128 นางสาววัชราภรณ์ คิดถาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
26 6540117101 นางสาวชนัญชิดา กะการดี พุทธศาสนศึกษา10
27 6540117102 นางสาวชวัลรัตน์ ฉัตรฉิมพลี พุทธศาสนศึกษา10
28 6540117103 นางสาวณัฎฐณิชา สุมา พุทธศาสนศึกษา10
29 6540117104 นางสาวณิชญาภรณ์ นาสุกร์ พุทธศาสนศึกษา10
30 6540117105 นางสาวทิพย์สุดา ชิดโคกสูง พุทธศาสนศึกษา10
31 6540117106 นางสาวนันทิญา ขาวพิมาย พุทธศาสนศึกษา10
32 6540117107 นางสาวปพิชญา นาดี พุทธศาสนศึกษา10
33 6540117108 นางสาวประกายกาญจน์ โชติวิวัฒน์กิจ พุทธศาสนศึกษา10
34 6540117109 นางสาวประกายรัตน์ รัดกลาง พุทธศาสนศึกษา10
35 6540117110 นางสาวปิยวรรณ ถินทอง พุทธศาสนศึกษา10
36 6540117111 นางสาวพัชราภรณ์ บุราณรมย์ พุทธศาสนศึกษา10
37 6540117112 นางสาวพิมพ์ญาดา พิมพ์กลาง พุทธศาสนศึกษา10
38 6540117113 นางสาวพิมพ์ผกา คนตรง พุทธศาสนศึกษา10
39 6540117114 นางสาวรัชฎาภรณ์ พรหมภักดิ์ พุทธศาสนศึกษา10
40 6540117115 นางสาวรุ่งฤดี มาตรแก้ว พุทธศาสนศึกษา10
41 6540117116 นางสาวศศินิภา ลมไธสง พุทธศาสนศึกษา10
42 6540117117 นางสาวสไบทิพย์ แพวกลาง พุทธศาสนศึกษา10
43 6540117118 นางสาวสิรินทิพย์ ภักดิ์กระโทก พุทธศาสนศึกษา10
44 6540117119 นางสาวสุธากุล พวงจำปา พุทธศาสนศึกษา10
45 6540117120 นางสาวโสภิตนภา ปลั่งกลาง พุทธศาสนศึกษา10
46 6540117121 นางสาวอริสรา พิมล พุทธศาสนศึกษา10
47 6540117122 นางสาวเอื้อมพร ฟุงสูงเนิน พุทธศาสนศึกษา10
48 6540117123 นายยุทธศาสตร์ พูนศรี พุทธศาสนศึกษา10
49 6540117124 นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ พุทธศาสนศึกษา10
50 6540117125 นายวนัส จอสูงเนิน พุทธศาสนศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123