รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062203 : ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540115102 นางสาวขรินทร์ทิพย์ คำกันยา ดนตรีศึกษา10
2 6540115103 นางสาวจันทรกานต์ มนต์ชาตรี ดนตรีศึกษา10
3 6540115104 นางสาวพลอยชมพู จิ๋ววิเศษ ดนตรีศึกษา10
4 6540115105 นางสาวภัทราวดี ฉิมทะเล ดนตรีศึกษา10
5 6540115106 นางสาววรนุช ขอหมั่นกลาง ดนตรีศึกษา10
6 6540115108 นายเก้า ภูมิฐาน ดนตรีศึกษา10
7 6540115112 นายบริบูรณ์ บุญมาก ดนตรีศึกษา10
8 6540115113 นายบารมี กว้างไธสง ดนตรีศึกษา10
9 6540115115 นายปฏิภาณ บุญคุ้ม ดนตรีศึกษา10
10 6540115116 นายพงศกร ทับจะบก ดนตรีศึกษา10
11 6540115120 นายวิวรรธน์ สีมา ดนตรีศึกษา10
12 6540115121 นายศุภฤกษ์ มูลเมืองแสน ดนตรีศึกษา10
13 6540115123 นายสุทธิพร รัตนศิริภักดี ดนตรีศึกษา10
14 6540116101 นางสาวกนกวรรณ สอนรมย์ นาฏศิลป์ไทย10
15 6540116102 นางสาวกรรณิการ์ สอนรมย์ นาฏศิลป์ไทย10
16 6540116103 นางสาวขวัญจิรา เทวอนรัมย์ นาฏศิลป์ไทย10
17 6540116104 นางสาวจารุมน พรมสา นาฏศิลป์ไทย10
18 6540116105 นางสาวจิรภา จันทร์แวง นาฏศิลป์ไทย10
19 6540116106 นางสาวจีรนันท์ แรมฉิมพลี นาฏศิลป์ไทย10
20 6540116107 นางสาวฐิติมา ศรีจำปา นาฏศิลป์ไทย10
21 6540116108 นางสาวนวพรรษ เรืองอินทร์ นาฏศิลป์ไทย10
22 6540116109 นางสาวปณิดา รักษากุล นาฏศิลป์ไทย10
23 6540116111 นางสาวพัชรีญา รัตนประทุม นาฏศิลป์ไทย10
24 6540116112 นางสาวพิชชานันท์ โพธิ์นคร นาฏศิลป์ไทย10
25 6540116113 นางสาวพีรัญพัช อิทธิไชยรุจกร นาฏศิลป์ไทย10
26 6540116114 นางสาวเลิศกัญญา แพไธสง นาฏศิลป์ไทย10
27 6540116116 นางสาวอนงค์รดี เครือผักปัง นาฏศิลป์ไทย10
28 6540116117 นางสาวอนงลักษณ์ อาจเวทย์ นาฏศิลป์ไทย10
29 6540116119 นางสาวอมรรัตน์ รินสันเทียะ นาฏศิลป์ไทย10
30 6540116121 นายกัมปนาท ยมชัยภูมิ นาฏศิลป์ไทย10
31 6540116122 นายธนภูมิ ทรายงาม นาฏศิลป์ไทย10
32 6540116123 นายธนากร แก้วนอก นาฏศิลป์ไทย10
33 6540116124 นายนัตตภูมิ จูงใจ นาฏศิลป์ไทย10
34 6540116125 นายนิวัฒน์ จำลองมุข นาฏศิลป์ไทย10
35 6540116126 นายปิยวัฒน์ ก้านพิมาย นาฏศิลป์ไทย10
36 6540116127 นายวาคิม คัชนะแสง นาฏศิลป์ไทย10
37 6540116128 นายสิทธิพงศ์ เตียงงา นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123