รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440108101 นางสาวกชกร ภูมิพัฒน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6440108102 นางสาวชลระดา อวบสันเทียะ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
3 6440108103 นางสาวณัฐชา ภูสิตลิต คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6440108104 นางสาวณัฐนรี ชื่นนอก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6440108105 นางสาวณัฐวิภา ชอบอินทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6440108106 นางสาวนันทิตา วรสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6440108107 นางสาวนิภาพร ศรีนอก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6440108108 นางสาวเบญจมาศ พลศิริ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6440108110 นางสาวปิ่นเพชร นิกา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6440108111 นางสาวพรนภา มีเค้า คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6440108112 นางสาวพิชญาภา นารีรักษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6440108113 นางสาวศศิวรรณ กุ้งกลางดอน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6440108114 นางสาวสมิตานัน พูลพิน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6440108115 นางสาวสุธาทิพย์ นิติสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6440108116 นางสาวสุมิตตา พิศนอก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6440108117 นางสาวอภัสวรรณ บริบูรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
17 6440108118 นายจักรรินทร์ สมหวัง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
18 6440108119 นายจิรัฏฐ์ แก้วมะลัง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
19 6440108121 นายธนดล สุรอด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
20 6440108122 นายธีรเมธ กองสูงเนิน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
21 6440108123 นายธีสิท แก้ววิจิตร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
22 6440108124 นายปิติพล เชื้อสาวะถี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
23 6440108125 นายพิริยะพงษ์ สกุลนราแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
24 6440108126 นายเพชรรัตน์ วู้ชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
25 6440108128 นายสราวุฒ สุมารินทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
26 6440108129 นายสิทธิศักดิ์ แจ้งอุดม คอมพิวเตอร์ศึกษา10
27 6440108130 นายสุริยา นางสูงเนิน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
28 6440114101 นางสาวกนกรัตน์ บุญเรา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
29 6440114102 นางสาวกุลธิดา กองแก้ว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
30 6440114103 นางสาวขนิษฐา กุนธรรมโม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
31 6440114104 นางสาวณัฏติยา จันละคร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
32 6440114105 นางสาวณัฐกานต์ เทพันดุง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
33 6440114106 นางสาวณัฐฐธิดา เเกมรัมย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
34 6440114107 นางสาวเบญญาภา เสนาคลัง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
35 6440114108 นางสาวปนัดดา สิงห์คำป้อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
36 6440114109 นางสาวปรียาพร รัตนปราการ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
37 6440114110 นางสาวรัตนาวดี ภูถูกแสง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
38 6440114111 นางสาวศิริพรรณ คลองกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
39 6440114112 นางสาวสุภัสสรา รุจิระธนพงศ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
40 6440114114 นายกวินภพ ทับสูงเนิน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
41 6440114115 นายเดธินันท์ บัวนาค เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
42 6440114116 นายธนกฤต กุลทนาวงษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
43 6440114117 นายธีรพัฒน์ จูมผา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
44 6440114118 นายธีรภพ สายรัมย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
45 6440114119 นายพงศกร นิลแท้ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
46 6440114121 นายพิทักษ์ นาถมทอง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
47 6440114123 นายรัชชานนท์ ยุทไธสง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
48 6440114124 นายวชิรวิทย์ มนตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
49 6440114126 นายสุธรรค์วาร์ ทนไธสง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
50 6440114127 นายอิทธิพล แผนพิมาย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123