รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440112101 นางสาวกฤษติญา ทันนิการ ศิลปศึกษา10
2 6440112102 นางสาวจิณณพัต พัชรมนตรี ศิลปศึกษา10
3 6440112103 นางสาวจิราภา เกียรตินอก ศิลปศึกษา10
4 6440112104 นางสาวจุฑารัตน์ ภูลายยาว ศิลปศึกษา10
5 6440112105 นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมโสม ศิลปศึกษา10
6 6440112106 นางสาวชาลิสา บุญประสงค์ ศิลปศึกษา10
7 6440112107 นางสาวนิตยา บัวสะบาล ศิลปศึกษา10
8 6440112108 นางสาวไปรยา กว้างขวาง ศิลปศึกษา10
9 6440112109 นางสาวพัชราทร เถื่อนชำนาญ ศิลปศึกษา10
10 6440112110 นางสาวพิชชากร เทียมกระโทก ศิลปศึกษา10
11 6440112111 นางสาวภัทราวดี ถ่ายสูงเนิน ศิลปศึกษา10
12 6440112112 นางสาวรัตนาภรณ์ เที่ยงเดช ศิลปศึกษา10
13 6440112113 นางสาววรัญญา จงจอหอ ศิลปศึกษา10
14 6440112115 นางสาวศิริกานดา โพธิ์ขาว ศิลปศึกษา10
15 6440112116 นางสาวสานฝัน พุทชาลี ศิลปศึกษา10
16 6440112117 นางสาวอนันตา เกษมสุข ศิลปศึกษา10
17 6440112118 นางสาวอรณิชา ทีทัศน์ ศิลปศึกษา10
18 6440112119 นางสาวอินทิรา กองกุล ศิลปศึกษา10
19 6440112120 นายจักรกฤษ โคกขุนทด ศิลปศึกษา10
20 6440112121 นายชัยวัฒน์ กร่ำมะเริง ศิลปศึกษา10
21 6440112122 นายณัฐวุฒิ อนันตศิลป์ ศิลปศึกษา10
22 6440112123 นายธนา คงเสถียร ศิลปศึกษา10
23 6440112124 นายบูรพา โพคำทุย ศิลปศึกษา10
24 6440112125 นายวรกันต์ วรนาด ศิลปศึกษา10
25 6440112126 นายศรัณ บุญเพ็ง ศิลปศึกษา10
26 6440112127 นายอนาคิน ชอบช้าง ศิลปศึกษา10
27 6440112201 นางสาวเก็จมณี อวนศรี ศิลปศึกษา10
28 6440112203 นางสาวจีรนันท์ วรบุตร ศิลปศึกษา10
29 6440112204 นางสาวจุไรรัตน์ เชยโพธิ์ ศิลปศึกษา10
30 6440112206 นางสาวทิพามณี แสงจันทร์ ศิลปศึกษา10
31 6440112207 นางสาวปรียาพัช เพชรประไพ ศิลปศึกษา10
32 6440112208 นางสาวพรชิญา วรชัย ศิลปศึกษา10
33 6440112209 นางสาวพัทธมน แก้วเพ็ชร ศิลปศึกษา10
34 6440112210 นางสาวเพชรลดา ราชสมบัติ ศิลปศึกษา10
35 6440112211 นางสาวมณีนุช เรืองคำ ศิลปศึกษา10
36 6440112212 นางสาววรรณิดา นิลจอหอ ศิลปศึกษา10
37 6440112214 นางสาวศิญาณี ทองดี ศิลปศึกษา10
38 6440112215 นางสาวศุภลักษณ์ ศิริไทย ศิลปศึกษา10
39 6440112216 นางสาวโสภาพร บุญเฟรือง ศิลปศึกษา10
40 6440112218 นางสาวอากุลภัค ธัญลักษณ์ ศิลปศึกษา10
41 6440112219 นายเกียรติศักดิ์ จงเทพ ศิลปศึกษา10
42 6440112220 นายจักรพันธ์ จิตพิมาย ศิลปศึกษา10
43 6440112221 นายชินวัตร วงศ์ไทย ศิลปศึกษา10
44 6440112222 นายเทพพิทักษ์ ศรีพิพัฒน์ ศิลปศึกษา10
45 6440112223 นายนโรดม เสฐียรโกเศศ ศิลปศึกษา10
46 6440112224 นายพงศ์พาณิช อารีรักษ์ ศิลปศึกษา10
47 6440112225 นายวาคิม วิลัย ศิลปศึกษา10
48 6440112226 นายสิทธิพงษ์ บุญเกษม ศิลปศึกษา10
49 6440112227 นายอภิรัตน์ อินทุรัตน์ ศิลปศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123