รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP14
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440105101 นางสาวกัลยา ซาไธสง ฟิสิกส์10
2 6440105102 นางสาวเกศสุดา นิมิตร ฟิสิกส์10
3 6440105103 นางสาวชนิกานต์ เรือนมา ฟิสิกส์10
4 6440105104 นางสาวชมพูนุช ขวัญสันเทียะ ฟิสิกส์10
5 6440105105 นางสาวชัชฎาภรณ์ เข็มสันเทียะ ฟิสิกส์10
6 6440105106 นางสาวชาลิสา คมขำ ฟิสิกส์10
7 6440105107 นางสาวญาณิศา วงษ์ไทย ฟิสิกส์10
8 6440105108 นางสาวญาณิษา จันทะพิลา ฟิสิกส์10
9 6440105109 นางสาวณัฐริณีย์ ปัตพี ฟิสิกส์10
10 6440105110 นางสาวธัญพร สวัสกมล ฟิสิกส์10
11 6440105111 นางสาวนุชนาฏ กรินสูงเนิน ฟิสิกส์10
12 6440105113 นางสาวเปมิกา ป่ากระโทก ฟิสิกส์10
13 6440105114 นางสาวพิมมาดา เงียบกิ่ง ฟิสิกส์10
14 6440105115 นางสาวพิยดา พุ่มนอก ฟิสิกส์10
15 6440105116 นางสาวภาวินี บัวสิงห์ ฟิสิกส์10
16 6440105117 นางสาวลภัสรดา พงษ์ฤทธิกุล ฟิสิกส์10
17 6440105118 นางสาวศศิธร ปัตตาโพธิ์ ฟิสิกส์10
18 6440105119 นางสาวสุภัสสรา เชื้อแก้ว ฟิสิกส์10
19 6440105120 นางสาวสุวนา จำปาเหล็ก ฟิสิกส์10
20 6440105121 นางสาวอรนุช แพ่งฉิมพลี ฟิสิกส์10
21 6440105123 นายทวีชัย ชนม์สูงเนิน ฟิสิกส์10
22 6440105125 นายวาคิม อินตะนัย ฟิสิกส์10
23 6440105126 นายศุภกร ผิวอ่อน ฟิสิกส์10
24 6440105127 นายสิทธิพงษ์ อ่อนโคกสูง ฟิสิกส์10
25 6440105128 นายสุธาวิศน์ สองคร ฟิสิกส์10
26 6440109102 นางสาวกัลยกร พันธุ์โยศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
27 6440109103 นางสาวขวัญจิรา คำรัตน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
28 6440109104 นางสาวขวัญสิริ เพ็ญภักดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
29 6440109105 นางสาวจรัญญา ศรีปรุงบำรุงวงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
30 6440109106 นางสาวจุฑาภัท หวังอ้อมกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
31 6440109107 นางสาวชมภู่ ดีสวน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
32 6440109108 นางสาวช่อผกา อาสม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
33 6440109109 นางสาวนประภา คาถาพันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
34 6440109110 นางสาวนภัสวรรณ ชวนขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
35 6440109111 นางสาวบุศราวดี ศรีบ้านโพน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
36 6440109112 นางสาวบุษยา เจริญด่าน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
37 6440109113 นางสาวเบญจภรณ์ ดาวสันเทียะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
38 6440109114 นางสาวปิยธิดา โชติกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
39 6440109115 นางสาวปิยะธิดา ใสนา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
40 6440109117 นางสาวพัชริกา หรั่งทองหลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
41 6440109118 นางสาวพิมพ์พิชชา สุรชาติเมธินทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
42 6440109119 นางสาวเพียงดาว หนีพาล วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
43 6440109120 นางสาวไพลิน วงษ์ศรีสังข์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
44 6440109121 นางสาวภัทราวดี คำไทยกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
45 6440109122 นางสาวยศพร กองขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
46 6440109123 นางสาวศิริลักษณ์ พิมพ์วงศ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
47 6440109124 นางสาวอรกานต์ หลงสีภูมิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
48 6440109125 นางสาวอาธิตา จันสีดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
49 6440109126 นางสาวอิสราพร ส่วนบุญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
50 6440109127 นางสาวเอวิตรา เสกขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
51 6440109128 นายเกียรติศักดิ์ ภายสันใจ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
52 6440109129 นายเอกนฤน สุธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123