รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640117101 นางสาวกมลวรรณ รังสร้อย พุทธศาสนศึกษา10
2 6640117102 นางสาวกัญญารัตน์ จันทโส พุทธศาสนศึกษา10
3 6640117103 นางสาวจิตราภรณ์ นาคบุตร พุทธศาสนศึกษา10
4 6640117104 นางสาวชนาภา นาคฤทธิ์ พุทธศาสนศึกษา10
5 6640117105 นางสาวญาติกา แฝงกระโทก พุทธศาสนศึกษา10
6 6640117106 นางสาวนรินธร พวงผะกา พุทธศาสนศึกษา10
7 6640117107 นางสาวนฤภร แสงอนุศาสน์ พุทธศาสนศึกษา10
8 6640117108 นางสาวนิตติญาภรณ์ นำพา พุทธศาสนศึกษา10
9 6640117109 นางสาวนิติกานต์ ชาติชัย พุทธศาสนศึกษา10
10 6640117110 นางสาวปัทมพร พันผักแว่น พุทธศาสนศึกษา10
11 6640117111 นางสาวพัสอร แซ่ตัง พุทธศาสนศึกษา10
12 6640117112 นางสาววริศรา เหมือนสีเลา พุทธศาสนศึกษา10
13 6640117113 นางสาววีรภัทร หาดทราย พุทธศาสนศึกษา10
14 6640117114 นางสาวสศิตา นันสันเทียะ พุทธศาสนศึกษา10
15 6640117115 นางสาวสิริญยา พันธ์เจริญ พุทธศาสนศึกษา10
16 6640117116 นางสาวสุธีธิดา เจริญเกียรติ พุทธศาสนศึกษา10
17 6640117117 นางสาวเสาวภา ชัยลิ้นฟ้า พุทธศาสนศึกษา10
18 6640117118 นางสาวอาริสา พิมมงคล พุทธศาสนศึกษา10
19 6640117119 นายกรภัทร์ กัลยาบุตร พุทธศาสนศึกษา10
20 6640117120 นายไกรวิชญ์ คำศรี พุทธศาสนศึกษา10
21 6640117121 นายจิรวัฒน์ ไปบน พุทธศาสนศึกษา10
22 6640117122 นายชุษณะ จงกลกลาง พุทธศาสนศึกษา10
23 6640117123 นายพัชรพฤกษ์ ซ่อมจันทึก พุทธศาสนศึกษา10
24 6640117124 นายพัสกร จันทร์สิงห์ พุทธศาสนศึกษา10
25 6640117125 นายพีรพันธุ์ พรมมา พุทธศาสนศึกษา10
26 6640117126 นายภูวรินทร์ ใจจันทึก พุทธศาสนศึกษา10
27 6640117127 นางสาวมินตรา เก่าพิมาย พุทธศาสนศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123