รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100104 : การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540108201 นางสาวจิตติมา ชะวางกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6540108202 นางสาวชนิตา ราณรงค์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
3 6540108203 นางสาวซารีฟะห์ อาบูเดร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6540108204 นางสาวณัฎฐิมา อุดมเศรษฐ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6540108205 นางสาวตวงพร ขอพึ่งบัว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6540108206 นางสาวเต็มศิริพร โตโพธิ์กลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6540108207 นางสาวธัญรดา คงมั่น คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6540108208 นางสาวนรกมล บูรณะธารารัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6540108209 นางสาวนันนิสา เมืองแสน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6540108210 นางสาวบ่อบุญ พรหมชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6540108211 นางสาวแพรวพรรณ จันทร์กลิ่น คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6540108213 นางสาวศุจินธรา อัศวภูมิ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6540108214 นางสาวสุธิชา ทองสา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6540108215 นางสาวอนัญญา แซวประโคน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6540108216 นายกษิดิศ พูนประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6540108217 นายคิตธิชัย อิ่มตะคุ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
17 6540108218 นายณัฐกิตติ์ สลักกาย คอมพิวเตอร์ศึกษา10
18 6540108219 นายทักษ์ดนัย อาพรศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
19 6540108220 นายธนธัช ประจง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
20 6540108221 นายนราธิป อ่อนศรีชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา10
21 6540108223 นายภัทรวงค์ สุขกำเนิด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
22 6540108224 นายเมธัส เกตุศรีบุรินท์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
23 6540108225 นายราชชศาสตร์ อิสริยเรืองเดช คอมพิวเตอร์ศึกษา10
24 6540108226 นายสักรินทร์ บินนอก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
25 6540108228 นายภูตะวัน แสนชมภู คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123