รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100104 : การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540113101 นางสาวกุลณัฐ แดงละอุ่น การศึกษาพิเศษ10
2 6540113102 นางสาวเจนจิรา พวงมาลัย การศึกษาพิเศษ10
3 6540113103 นางสาวพรพิมล เรืองกระโทก การศึกษาพิเศษ10
4 6540113104 นางสาวลลิตา ธงยศ การศึกษาพิเศษ10
5 6540113105 นางสาวศิริวิภา รุ่งพิมาย การศึกษาพิเศษ10
6 6540113106 นางสาวหนึ่งฤทัย ฐานวิเศษ การศึกษาพิเศษ10
7 6540113107 นางสาวอริศรา พิมเดช การศึกษาพิเศษ10
8 6540113108 นางสาวอลิสา ปินะถา การศึกษาพิเศษ10
9 6540113109 นายธัชนนท์ สวัสดิ์พิบูลย์ การศึกษาพิเศษ72
10 6540113110 นายนรบดี ภูบาลี การศึกษาพิเศษ10
11 6540113111 นายปภังกร วงษ์รัตนกุล การศึกษาพิเศษ10
12 6540113112 นายพงศ์พิษณุ พวงประจำ การศึกษาพิเศษ10
13 6540113113 นายวัชรพล ไชยโส การศึกษาพิเศษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123