รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100206 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540107101 นางสาวกนกกร กิณเรศ คณิตศาสตร์10
2 6540107102 นางสาวกัญญ์วรา พงษ์สิมา คณิตศาสตร์10
3 6540107103 นางสาวจตุพร พวงสันเทียะ คณิตศาสตร์10
4 6540107105 นางสาวชลดา รอญยุทธ คณิตศาสตร์10
5 6540107106 นางสาวชลลดา วุฒิพงษ์ คณิตศาสตร์10
6 6540107107 นางสาวณัฐพร ร่าเริง คณิตศาสตร์10
7 6540107108 นางสาวทิติยาพร ศรดอก คณิตศาสตร์10
8 6540107109 นางสาวทิพธัญญา บุณยธรรมกุล คณิตศาสตร์10
9 6540107110 นางสาวบงกช ชำนิจันทึก คณิตศาสตร์10
10 6540107111 นางสาวปรณัฐ มากขุนทด คณิตศาสตร์10
11 6540107112 นางสาวปัทมาภรณ์ ชาลีพุทธาพงศ์ คณิตศาสตร์10
12 6540107113 นางสาวพลอยไพริน จ่นกลาง คณิตศาสตร์10
13 6540107114 นางสาวภูริณี พิมายนอก คณิตศาสตร์10
14 6540107115 นางสาวรัชนีกร วรกุล คณิตศาสตร์10
15 6540107116 นางสาววรภา สร้อยลอด คณิตศาสตร์10
16 6540107117 นางสาววิยะดา พันธุมาศ คณิตศาสตร์10
17 6540107120 นางสาวสุชาวลี สำลีเงิน คณิตศาสตร์10
18 6540107121 นายชยานิน สุริสาย คณิตศาสตร์10
19 6540107122 นายณภัทร แก้วสุพรรณ์ คณิตศาสตร์10
20 6540107123 นายณัฐภัทร ตรีรัตนกุลพร คณิตศาสตร์10
21 6540107124 นายธวัชชัย คำจันทึก คณิตศาสตร์10
22 6540107125 นายมนต์ณัฐ ประกอบผล คณิตศาสตร์10
23 6540107126 นายวรเมธ ยางกลาง คณิตศาสตร์10
24 6540107127 นายวุฒิภัทร วิชิตสระน้อย คณิตศาสตร์10
25 6540107128 นายสิทธิชัย น้อยนาจารย์ คณิตศาสตร์10
26 6540107129 นายสุริยา ต่อสกุล คณิตศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123