รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100206 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540107201 นางสาวกนกวรรณ เรี่ยรัมย์ คณิตศาสตร์10
2 6540107202 นางสาวกัญญาภัค พยัคฆา คณิตศาสตร์10
3 6540107203 นางสาวจันทิมา เสาทองหลาง คณิตศาสตร์10
4 6540107205 นางสาวชลธิชา พึ่งสำโรง คณิตศาสตร์10
5 6540107206 นางสาวณฐินี บุญมานนท์ คณิตศาสตร์10
6 6540107207 นางสาวณิศรา เรืองสูงเนิน คณิตศาสตร์10
7 6540107208 นางสาวนรินทร์รัตน์ ตุปันนา คณิตศาสตร์10
8 6540107209 นางสาวบัณฑิตา ชูสอน คณิตศาสตร์10
9 6540107210 นางสาวบุศยาภรณ์ โพธิ์พยัคฆ์ คณิตศาสตร์10
10 6540107211 นางสาวปริศนา จำปาแก้ว คณิตศาสตร์10
11 6540107212 นางสาวพชรพรรณ พรมทองคำ คณิตศาสตร์10
12 6540107213 นางสาวภารดี อัมพะวัน คณิตศาสตร์10
13 6540107215 นางสาววรัญญาภรณ์ ยะวงคะ คณิตศาสตร์10
14 6540107216 นางสาววราภรณ์ โพธิขำ คณิตศาสตร์10
15 6540107217 นางสาวศรีชนากานต์ จุปะมัทถา คณิตศาสตร์10
16 6540107218 นางสาวสุจิตรา สุขภักดี คณิตศาสตร์10
17 6540107219 นางสาวอทิตยา คงอินทร์ คณิตศาสตร์10
18 6540107220 นายฐาปกรณ์ สูงภิไลย์ คณิตศาสตร์10
19 6540107221 นายณภัทร โหตกษาปน์กุล คณิตศาสตร์10
20 6540107222 นายณัฐวุฒิ บรรเทากุล คณิตศาสตร์10
21 6540107224 นายพัชรพล แพนไธสง คณิตศาสตร์10
22 6540107225 นายรวิพล น้อยสิม คณิตศาสตร์10
23 6540107226 นายวัชรินทร์ โบงูเหลือม คณิตศาสตร์10
24 6540107227 นายศานตานนท์ ยอดลี คณิตศาสตร์10
25 6540107228 นายอนุชา เจษฎาสิริ คณิตศาสตร์10
26 6540107229 นายอภิสิทธิ์ พืชทองหลาง คณิตศาสตร์10
27 6540107230 นางสาวณัฐกฤตา สามสี คณิตศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123