รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100206 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540115102 นางสาวขรินทร์ทิพย์ คำกันยา ดนตรีศึกษา10
2 6540115103 นางสาวจันทรกานต์ มนต์ชาตรี ดนตรีศึกษา10
3 6540115104 นางสาวพลอยชมพู จิ๋ววิเศษ ดนตรีศึกษา10
4 6540115105 นางสาวภัทราวดี ฉิมทะเล ดนตรีศึกษา10
5 6540115106 นางสาววรนุช ขอหมั่นกลาง ดนตรีศึกษา10
6 6540115108 นายเก้า ภูมิฐาน ดนตรีศึกษา10
7 6540115112 นายบริบูรณ์ บุญมาก ดนตรีศึกษา10
8 6540115113 นายบารมี กว้างไธสง ดนตรีศึกษา10
9 6540115115 นายปฏิภาณ บุญคุ้ม ดนตรีศึกษา10
10 6540115116 นายพงศกร ทับจะบก ดนตรีศึกษา10
11 6540115120 นายวิวรรธน์ สีมา ดนตรีศึกษา10
12 6540115121 นายศุภฤกษ์ มูลเมืองแสน ดนตรีศึกษา10
13 6540115123 นายสุทธิพร รัตนศิริภักดี ดนตรีศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123