รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100206 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540117101 นางสาวชนัญชิดา กะการดี พุทธศาสนศึกษา10
2 6540117102 นางสาวชวัลรัตน์ ฉัตรฉิมพลี พุทธศาสนศึกษา10
3 6540117103 นางสาวณัฎฐณิชา สุมา พุทธศาสนศึกษา10
4 6540117104 นางสาวณิชญาภรณ์ นาสุกร์ พุทธศาสนศึกษา10
5 6540117105 นางสาวทิพย์สุดา ชิดโคกสูง พุทธศาสนศึกษา10
6 6540117106 นางสาวนันทิญา ขาวพิมาย พุทธศาสนศึกษา10
7 6540117107 นางสาวปพิชญา นาดี พุทธศาสนศึกษา10
8 6540117108 นางสาวประกายกาญจน์ โชติวิวัฒน์กิจ พุทธศาสนศึกษา10
9 6540117109 นางสาวประกายรัตน์ รัดกลาง พุทธศาสนศึกษา10
10 6540117110 นางสาวปิยวรรณ ถินทอง พุทธศาสนศึกษา10
11 6540117111 นางสาวพัชราภรณ์ บุราณรมย์ พุทธศาสนศึกษา10
12 6540117112 นางสาวพิมพ์ญาดา พิมพ์กลาง พุทธศาสนศึกษา10
13 6540117113 นางสาวพิมพ์ผกา คนตรง พุทธศาสนศึกษา10
14 6540117114 นางสาวรัชฎาภรณ์ พรหมภักดิ์ พุทธศาสนศึกษา10
15 6540117115 นางสาวรุ่งฤดี มาตรแก้ว พุทธศาสนศึกษา10
16 6540117116 นางสาวศศินิภา ลมไธสง พุทธศาสนศึกษา10
17 6540117117 นางสาวสไบทิพย์ แพวกลาง พุทธศาสนศึกษา10
18 6540117118 นางสาวสิรินทิพย์ ภักดิ์กระโทก พุทธศาสนศึกษา10
19 6540117119 นางสาวสุธากุล พวงจำปา พุทธศาสนศึกษา10
20 6540117120 นางสาวโสภิตนภา ปลั่งกลาง พุทธศาสนศึกษา10
21 6540117121 นางสาวอริสรา พิมล พุทธศาสนศึกษา10
22 6540117122 นางสาวเอื้อมพร ฟุงสูงเนิน พุทธศาสนศึกษา10
23 6540117123 นายยุทธศาสตร์ พูนศรี พุทธศาสนศึกษา10
24 6540117124 นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ พุทธศาสนศึกษา10
25 6540117125 นายวนัส จอสูงเนิน พุทธศาสนศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123