รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา508428 : การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6541301201 นางสาวจิรนุช ศรีหมอก อุตสาหกรรมศิลป์10
2 6541301202 นายเกียรติภูมิมินทร์ ชาวสวน อุตสาหกรรมศิลป์10
3 6541301203 นายชัยชิต ศรีพลกรัง อุตสาหกรรมศิลป์10
4 6541301204 นายไตรภูมิณุพัฒน์ ศุภมิตรโยธิน อุตสาหกรรมศิลป์10
5 6541301205 นายวิทูร พลหมั่น อุตสาหกรรมศิลป์10
6 6541301206 นายสินธนา อุดมสิน อุตสาหกรรมศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123