รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา206102 : การอ่าน คิด พัฒนาชีวิต
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640101201 นางสาวกัลยกร ชนะชัย ภาษาไทย10
2 6640101202 นางสาวจันทร์จิรา ประวาสุข ภาษาไทย10
3 6640101203 นางสาวจิราภา บัณฑิต ภาษาไทย10
4 6640101204 นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนสิริวิโรจน์ ภาษาไทย10
5 6640101205 นางสาวณัฐธพร พรมดี ภาษาไทย10
6 6640101206 นางสาวบุษราภรณ์ มั่งสมบัติ ภาษาไทย10
7 6640101207 นางสาวปาริชาติ สังข์แก้ว ภาษาไทย10
8 6640101208 นางสาวพรหมพร ชูกลิ่น ภาษาไทย10
9 6640101209 นางสาวเพ็ญศิริ แก้วคูณ ภาษาไทย10
10 6640101211 นางสาวมนฤทัย หมอยา ภาษาไทย10
11 6640101212 นางสาวมนัสวี ศรีพลกรัง ภาษาไทย10
12 6640101213 นางสาวรัชดา อินจันทึก ภาษาไทย10
13 6640101214 นางสาววชิราภรณ์ ศิริชาติ ภาษาไทย10
14 6640101215 นางสาววาษญา รังกลาง ภาษาไทย10
15 6640101216 นางสาวศิริพรรณ พัดพรม ภาษาไทย10
16 6640101217 นางสาวศิริวรรณ คล่องแคล่ว ภาษาไทย10
17 6640101218 นางสาวสโรชา ธัญวรากรณ์ ภาษาไทย10
18 6640101219 นางสาวสุพาสิณี วันดี ภาษาไทย10
19 6640101220 นางสาวสุภาวดี แก้ววิชัย ภาษาไทย10
20 6640101221 นางสาวอิงอร เล็กกระโทก ภาษาไทย10
21 6640101222 นายเจษฎา วิสัย ภาษาไทย10
22 6640101223 นายณรงค์เดช มูลเทพ ภาษาไทย10
23 6640101224 นายธนากร ใจเที่ยง ภาษาไทย10
24 6640101225 นายนภัสกรณ์ เวียงชัยภูมิ ภาษาไทย10
25 6640101226 นายนันทกร ชินศรี ภาษาไทย10
26 6640101227 นายมงคล การงาน ภาษาไทย10
27 6640101228 นายวีรากร สุขสุทธิ์ ภาษาไทย10
28 6640101229 นายสหรัฐ ประตาทะกัง ภาษาไทย10
29 6640101230 นายอนุจิตร โฉมไธสง ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123