รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา206102 : การอ่าน คิด พัฒนาชีวิต
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640113101 นางสาวกัญญานัฐ ปุผาโล การศึกษาพิเศษ10
2 6640113102 นางสาวกัญญารัตน์ ใต้ชัยภูมิ การศึกษาพิเศษ10
3 6640113103 นางสาวจิรอาภา สอนคำแก้ว การศึกษาพิเศษ10
4 6640113104 นางสาวจุฑามาศ แหล่พั่ว การศึกษาพิเศษ10
5 6640113105 นางสาวชนิกานต์ วงค์สว่าง การศึกษาพิเศษ10
6 6640113106 นางสาวชลิตา คลังพระศรี การศึกษาพิเศษ10
7 6640113107 นางสาวณภคภร เตขวัญฤกษ์ การศึกษาพิเศษ10
8 6640113108 นางสาวตะวันฉาย นวมขุนทด การศึกษาพิเศษ10
9 6640113109 นางสาวตุลยา บุดดาวงศ์ การศึกษาพิเศษ10
10 6640113110 นางสาวนฤมล ปลอดงูเหลือม การศึกษาพิเศษ10
11 6640113111 นางสาวบุญยานุช เหมลา การศึกษาพิเศษ10
12 6640113112 นางสาวปภาวรินท์ บุญเครือบ การศึกษาพิเศษ10
13 6640113113 นางสาวพาณิภัค ปาลอนันต์กุล การศึกษาพิเศษ10
14 6640113114 นางสาวพุทธชาด อยู่เย็น การศึกษาพิเศษ10
15 6640113115 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเพ็ญ การศึกษาพิเศษ10
16 6640113116 นางสาววิมลณัฐ สินใหม่ การศึกษาพิเศษ10
17 6640113117 นางสาวสลิลทิพย์ บูรณะ การศึกษาพิเศษ10
18 6640113118 นางสาวสิรินภา สุขสำราญ การศึกษาพิเศษ10
19 6640113119 นางสาวสุธาวดี แสงมาศ การศึกษาพิเศษ10
20 6640113120 นางสาวอังคนาง คุมกลางดอน การศึกษาพิเศษ10
21 6640113121 นางสาวอาทิตยา ม่วงย้อย การศึกษาพิเศษ10
22 6640113122 นายกฤษดา ชูใส การศึกษาพิเศษ10
23 6640113123 นายณัฏฐพงษ์ เจริญศิริ การศึกษาพิเศษ10
24 6640113124 นายธันวา บุญกองชาติ การศึกษาพิเศษ10
25 6640113125 นายธีรดนย์ แสงพลบ การศึกษาพิเศษ10
26 6640113126 นายนันทิพัฒน์ เพาะปลูก การศึกษาพิเศษ10
27 6640113127 นายรพีพัฒน์ ต้นจอหอ การศึกษาพิเศษ10
28 6640113128 นายรพีภัทร ปักอินทรีย์ การศึกษาพิเศษ10
29 6640113129 นายสัญญา ไซกลาง การศึกษาพิเศษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123