รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา224458 : การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340702101 นางสาวกนกวรรณ คงประหัด ร.บ.10
2 6340702103 นางสาวจารุวรรณ รินทะมาศ ร.บ.10
3 6340702104 นางสาวฐิตาภรณ์ ฉากกลาง ร.บ.10
4 6340702105 นางสาวดารณีนุช พวงเกาะ ร.บ.10
5 6340702107 นางสาวนพัฒพร เข็มสุข ร.บ.10
6 6340702108 นางสาวปริชาติ ขรวนรัมย์ ร.บ.10
7 6340702109 นางสาวปิยพร ปรางค์นอก ร.บ.10
8 6340702110 นางสาวพรรณพัชร นามมูลน้อย ร.บ.10
9 6340702111 นางสาวพีรดา ทับทิมธงไชย ร.บ.10
10 6340702112 นางสาวภัทรจาริน สุขเกษม ร.บ.10
11 6340702113 นางสาวมิรันตี เติมประทีป ร.บ.10
12 6340702114 นางสาวรัตนาพร อัปมาโท ร.บ.10
13 6340702115 นางสาววรารัตน์ วัชรคำประเสริฐ ร.บ.10
14 6340702118 นางสาวสุธิดา กันชร ร.บ.10
15 6340702122 นางสาวเกณิกา บุญจันทร์ ร.บ.10
16 6340702123 นายกล้าณรงค์ มณีมะเริง ร.บ.10
17 6340702126 นายณัฐพล ง้าวกลาง ร.บ.10
18 6340702127 นายธนรัตน์ หมอกกระโทก ร.บ.10
19 6340702129 นายปริญาวิชย์ รัตนะศิริบุญญา ร.บ.10
20 6340702131 นายพีรพล กรณ์งูเหลือม ร.บ.10
21 6340702133 นายยอดฉัตรเพชร กองพลพรหม ร.บ.10
22 6340702134 นายศักดิ์ระพี เทพคำดี ร.บ.10
23 6340702136 นายสิริโชค ชมเดชดี ร.บ.10
24 6340702138 นายอิศรานุวัตน์ ดลประสิทธิ์ ร.บ.10
25 6340702228 นายนัฐวัฒน์ มิกขุนทด ร.บ.72
26 6340702301 นางสาวกรรณิกาณ์ วงษ์คต ร.บ.10
27 6340702302 นางสาวขนิตา พีรวรรธนพงศ์ ร.บ.10
28 6340702305 นางสาวธนาพร ชัยอมรนุกูล ร.บ.10
29 6340702307 นางสาวนิภาพร ศรีณะรงค์ ร.บ.10
30 6340702308 นางสาวปลายฟ้า วะนาคำ ร.บ.10
31 6340702309 นางสาวพรรณกาญจน์ กมขุนทด ร.บ.10
32 6340702310 นางสาวพิมพ์ลภัส พืดขุนทด ร.บ.10
33 6340702311 นางสาวภัคจิรา เมยขุนทด ร.บ.10
34 6340702313 นางสาวรัชนก โลกระโทก ร.บ.10
35 6340702316 นางสาวสาธิดา ทิเริม ร.บ.10
36 6340702317 นางสาวสุดารัตน์ รัตนกลาง ร.บ.10
37 6340702319 นางสาวสุวัชรี สีโพธิ์ ร.บ.10
38 6340702321 นางสาวอารีรัตน์ โภคา ร.บ.10
39 6340702322 นายกฤษพล ฤทธิ์ภู่ ร.บ.10
40 6340702323 นายไกรวิชญ์ สำราญพิศ ร.บ.10
41 6340702324 นายชนะชล ครามสูงเนิน ร.บ.10
42 6340702325 นายณัฐพงศ์ พงศ์ศิวกร ร.บ.10
43 6340702326 นายธนบดี ทองแย้ม ร.บ.10
44 6340702327 นายธนาเมท ตันไชยฤทธิกุล ร.บ.10
45 6340702328 นายประติวัฒน์ สุขประเสริฐ ร.บ.10
46 6340702332 นายภูวนัย พาขุนทด ร.บ.10
47 6340702333 นายรัฐธรรมนูญ คงสูงเนิน ร.บ.10
48 6340702337 นายอิทธิพล เสวตวงษ์ ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123