รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207001 : ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6641101101 นางสาวกรกนก เคียนขุนทด เศรษฐศาสตร์10
2 6641101102 นางสาวธีรยา นารีจันทร์ เศรษฐศาสตร์10
3 6641101103 นางสาวน้ำทิพย์ บินขุนทด เศรษฐศาสตร์10
4 6641101104 นางสาวนิลมณี ภูดงน้อย เศรษฐศาสตร์10
5 6641101105 นางสาวปาฤทธิ์ตา ปรมัตถ์ธาดา เศรษฐศาสตร์10
6 6641101106 นางสาวมาลาตี ทิศกระโทก เศรษฐศาสตร์10
7 6641101107 นางสาววัลลภา ศักดาศรี เศรษฐศาสตร์10
8 6641101108 นางสาวอรวี สังโส เศรษฐศาสตร์10
9 6641101109 นางสาวอาทิติยา หมู่ศิริ เศรษฐศาสตร์10
10 6641101110 นายกิตติชัย วรรณดร เศรษฐศาสตร์10
11 6641101111 นายวรวิทย์ แจะรัมย์ เศรษฐศาสตร์10
12 6641101201 นางสาวชไมพร หงษ์จันทึก เศรษฐศาสตร์10
13 6641101207 นายวรกานต์ กลางสอน เศรษฐศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123