รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210113 : ภาษาจีนระดับต้น 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540303101 นางสาวกนกกร เล่าวจีศาสตร์ จีน10
2 6540303119 นางสาวปิยฉัตร สาตะสิน จีน10
3 6540303137 นายจิณณวัตร ตุ้มเมืองโดน จีน10
4 6540303140 นางสาวเพชรลดา ตรัยศิลานันท์ จีน10
5 6640303101 นางสาวกนิษฐา ขอบเมืองฮาม จีน10
6 6640303102 นางสาวกัลยา อยู่เจริญ จีน10
7 6640303103 นางสาวเกศกนก แซ่ตั้ง จีน10
8 6640303104 นางสาวจีรสนันท์ นานอก จีน10
9 6640303105 นางสาวชนาภา ประจง จีน10
10 6640303107 นางสาวณัฏฐณิชา อินทร์นอก จีน10
11 6640303108 นางสาวณัฐนิชา ประธรรมยันเต จีน10
12 6640303109 นางสาวต้นข้าว จันทร์แดง จีน10
13 6640303110 นางสาวธัญชนก แพงโนนทอง จีน10
14 6640303111 นางสาวนวพร ศิลาทอง จีน10
15 6640303112 นางสาวนันทริดา จงสูงเนิน จีน10
16 6640303113 นางสาวบัณฑิตา เหมือนวาจา จีน10
17 6640303114 นางสาวปรางสาคร พันธุรัตน์ จีน10
18 6640303115 นางสาวปานตะวัน วรกิจพาณิชย์ จีน10
19 6640303116 นางสาวพวงผกา สียางนอก จีน10
20 6640303117 นางสาวพัทรชนิตา เนียมพรมราช จีน10
21 6640303118 นางสาวพิชญาภา มากศรี จีน72
22 6640303119 นางสาวภัทรวรินทร์ คูณดก จีน10
23 6640303120 นางสาวภูภัทรรญาดา โยธา จีน10
24 6640303121 นางสาวมุขสุดา บุไธสง จีน10
25 6640303122 นางสาวพันทิวา เดิ่นกลาง จีน10
26 6640303123 นางสาววริศรา วงษ์สลุง จีน10
27 6640303124 นางสาววิสาขา กิ่งงามพริ้ง จีน10
28 6640303125 นางสาวศศิธร ป้องไธสง จีน10
29 6640303126 นางสาวศิริภัสสร รอดสุวรรณ์ จีน10
30 6640303127 นางสาวสุชาดา สุมูลเวช จีน10
31 6640303128 นางสาวสุธิดา วิชาชัย จีน10
32 6640303129 นางสาวสุพรรณษา เจริญสุข จีน10
33 6640303131 นางสาวอริสรา มวลชัยภูมิ จีน10
34 6640303132 นางสาวอัยย์ลดา นอสูงเนิน จีน10
35 6640303133 นางสาวอารัณรัตน์ เพิ่มพูล จีน10
36 6640303134 นายก้องเกียรติ แสงงาม จีน10
37 6640303135 นายชนาภัทร นรินทร์นอก จีน10
38 6640303136 นายธีธัช พรมทอง จีน10
39 6640303137 นายปิยชนน์ พิพิธกุล จีน10
40 6640303138 นางสาวพิยะดา สีมานอก จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123