รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210113 : ภาษาจีนระดับต้น 1
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540303129 นางสาววนิดา เดชมะเริง จีน10
2 6540303139 นายศิวกร เพชร์เกษม จีน10
3 6640303201 นางสาวกมลวรรณ กิ่งแก้ว จีน10
4 6640303202 นางสาวกาติมา แพงสุดศรี จีน10
5 6640303203 นางสาวขวัญศิริ ศรีเจริญ จีน10
6 6640303204 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปักกาโร จีน10
7 6640303205 นางสาวชนิสรา ยาขามป้อม จีน10
8 6640303206 นางสาวฐิติวรดา นาดอน จีน10
9 6640303208 นางสาวณาตาชา อโณทัยไพบูลย์ จีน10
10 6640303209 นางสาวตวงรัตน์ สันกลาง จีน10
11 6640303210 นางสาวธารีย์ทิพย์ ภิญโยขวัญ จีน10
12 6640303211 นางสาวนันทกานต์ กระศิริ จีน10
13 6640303212 นางสาวนิธยาภรณ์ ทศราช จีน10
14 6640303213 นางสาวปพิชญา หงษ์เวียงจันทร์ จีน10
15 6640303214 นางสาวปัทมวรรณ เนาวฤทธิ์ จีน10
16 6640303215 นางสาวปิยาพร เพ็งบุญโสม จีน60
17 6640303216 นางสาวพัชรวดี สารีพันธ์ จีน10
18 6640303217 นางสาวพันวสา พรึมกระโทก จีน10
19 6640303218 นางสาวแพรวา เพียซ้าย จีน10
20 6640303219 นางสาวภาวินี พิมพ์ครบุรี จีน10
21 6640303220 นางสาวมัณฑนา วานิชกลาง จีน10
22 6640303221 นางสาวเมธาวี จงวิเศษโชค จีน10
23 6640303222 นางสาววรนุช หล่าสกุล จีน10
24 6640303223 นางสาววริษา คะเนรัมย์ จีน10
25 6640303224 นางสาวศรีภัสสร พรมคำภา จีน10
26 6640303225 นางสาวศิริขวัญ เขียนโพธิ์ จีน10
27 6640303226 นางสาวสิรินภา บุตรสาลี จีน10
28 6640303227 นางสาวสุชาวดี คงนอก จีน10
29 6640303228 นางสาวสุธิตา ไม้ทอง จีน10
30 6640303229 นางสาวสุภาวดี ยศรุ่งเรือง จีน10
31 6640303230 นางสาวอภิญญา แจ่มใส จีน10
32 6640303232 นางสาวอารดา ปลื้มจิตร จีน10
33 6640303233 นางสาวอุทิศา เข้าพิมาย จีน10
34 6640303234 นายจีรวัฒน์ โฉมวิไล จีน10
35 6640303235 นายชินพัฒน์ ฉันทะ จีน10
36 6640303236 นายปฏิพัทธิ์ ชะมาประโคน จีน10
37 6640303237 นายภคนันท์ จันโท จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123