รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207115 : การอ่านและการเขียนเบื้องต้น
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640307101 นางสาวกมลพรรณ รอดนอก อังกฤษธุรกิจ10
2 6640307102 นางสาวกัญญารัตน์ บัตรพิมาย อังกฤษธุรกิจ10
3 6640307103 นางสาวกัลยกร ดอกไธสง อังกฤษธุรกิจ10
4 6640307104 นางสาวจิรชยา พรหมโสฬส อังกฤษธุรกิจ10
5 6640307105 นางสาวจีรนันท์ จงฟุ้งกลาง อังกฤษธุรกิจ10
6 6640307106 นางสาวชฎาพร กลั่นสาร อังกฤษธุรกิจ10
7 6640307108 นางสาวณิชาพัชร์ สุขกุล อังกฤษธุรกิจ10
8 6640307109 นางสาวธัญจิรา จุขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
9 6640307110 นางสาวนงลักษณ์ เป็นดี อังกฤษธุรกิจ10
10 6640307111 นางสาวนภัสนันท์ คุ้มญาติ อังกฤษธุรกิจ10
11 6640307112 นางสาวนิชาภา ทรัพย์เพิ่ม อังกฤษธุรกิจ10
12 6640307113 นางสาวเบญญาภา รัตนจุลย์ อังกฤษธุรกิจ10
13 6640307114 นางสาวปรียานุช นุงกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
14 6640307115 นางสาวพัชราภรณ์ ฟูมบุญ อังกฤษธุรกิจ10
15 6640307116 นางสาวพิชชาพร จุลย์โชค อังกฤษธุรกิจ10
16 6640307117 นางสาวพิชญ์สินี มากศรี อังกฤษธุรกิจ10
17 6640307118 นางสาวภัทราวดี ไกรษร อังกฤษธุรกิจ10
18 6640307119 นางสาววรณัน พันรักษา อังกฤษธุรกิจ10
19 6640307120 นางสาวศรัณญ่า บุญจันทร์ อังกฤษธุรกิจ10
20 6640307121 นางสาวศิรินาถ สิบพลกรัง อังกฤษธุรกิจ10
21 6640307122 นางสาวศิริมา โคตระครุ อังกฤษธุรกิจ10
22 6640307123 นางสาวศุภสุตา กิ่งไม้กลาง อังกฤษธุรกิจ10
23 6640307124 นางสาวศุภานันท์ จันทร์พิมพ์ อังกฤษธุรกิจ10
24 6640307125 นางสาวสโรชา บุราคร อังกฤษธุรกิจ10
25 6640307126 นางสาวสิริกร อยู่สุข อังกฤษธุรกิจ10
26 6640307127 นางสาวอัญชลี ดีสนิท อังกฤษธุรกิจ10
27 6640307128 นางสาวเอเฟวส์ ไอซ์รีน โฟกท์ อังกฤษธุรกิจ10
28 6640307129 นายณัฐสิทธิ์ กึนรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
29 6640307130 นายธนากร ปราณีตพลกรัง อังกฤษธุรกิจ10
30 6640307131 นายธรรมจักร แปลนค้างพลู อังกฤษธุรกิจ10
31 6640307132 นายธีรวัฒน์ พลทามูล อังกฤษธุรกิจ10
32 6640307133 นายพุฒิพงศ์ ผาสุข อังกฤษธุรกิจ10
33 6640307134 นายวุฒิชัย ทองประเสริฐ อังกฤษธุรกิจ10
34 6640307135 นายอนาวิล กำบังกาย อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123