รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207115 : การอ่านและการเขียนเบื้องต้น
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640307201 นางสาวกฤษณี ศรีแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
2 6640307202 นางสาวกัญณ์วรา หาสสุด อังกฤษธุรกิจ10
3 6640307203 นางสาวกุลทรัพย์ แช่มเชื้อ อังกฤษธุรกิจ10
4 6640307204 นางสาวจิรนันท์ ปล่องกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
5 6640307205 นางสาวจุฬาลักษณ์ นีกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
6 6640307206 นางสาวชลิชา คำไทย อังกฤษธุรกิจ10
7 6640307207 นางสาวชุติมณฑน์ กลางสวัสดิ์ อังกฤษธุรกิจ10
8 6640307208 นางสาวธนัญญา เทือกเถาว์ อังกฤษธุรกิจ10
9 6640307209 นางสาวธัญชนก สำราญสลุง อังกฤษธุรกิจ10
10 6640307210 นางสาวนนทการ บุญสร้าง อังกฤษธุรกิจ10
11 6640307211 นางสาวนภัสพร เรืองทอง อังกฤษธุรกิจ10
12 6640307212 นางสาวเบญญาภรณ์ ป้อมจัตุรัส อังกฤษธุรกิจ10
13 6640307213 นางสาวปนัดดา โสภากูล อังกฤษธุรกิจ10
14 6640307214 นางสาวปิยะดา จันดาเขียว อังกฤษธุรกิจ10
15 6640307215 นางสาวพิชชาพร โคตรสาร อังกฤษธุรกิจ10
16 6640307216 นางสาวพิชชาพร เพิ่มพูล อังกฤษธุรกิจ10
17 6640307217 นางสาวพีรดา จาดนอก อังกฤษธุรกิจ10
18 6640307218 นางสาวโยษิตา ปิ่นแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
19 6640307219 นางสาววรัญญา สวัสดี อังกฤษธุรกิจ10
20 6640307220 นางสาวศรีสุดา โสรมรรค อังกฤษธุรกิจ10
21 6640307221 นางสาวศิริพร โสทหอม อังกฤษธุรกิจ10
22 6640307222 นางสาวศิริลักษณ์ หาสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
23 6640307223 นางสาวศุภางค์ บรรเพชร อังกฤษธุรกิจ10
24 6640307224 นางสาวศุภามาส ไชยา อังกฤษธุรกิจ10
25 6640307225 นางสาวสวรรยา วงษ์โม้ อังกฤษธุรกิจ10
26 6640307226 นางสาวอภิศรา สีสองเมือง อังกฤษธุรกิจ10
27 6640307227 นางสาวอุไรวรรณ แก้วศรี อังกฤษธุรกิจ10
28 6640307228 นายณพรุจ เสกรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
29 6640307229 นายธนกฤต แสงสุบิน อังกฤษธุรกิจ10
30 6640307230 นายธนากร พรเจริญ อังกฤษธุรกิจ10
31 6640307231 นายธีรพงศ์ เทียงกลาง อังกฤษธุรกิจ10
32 6640307232 นายปรมินทร์ โพธิ์พิณ อังกฤษธุรกิจ10
33 6640307233 นายวัชรากร เสระพล อังกฤษธุรกิจ10
34 6640307234 นายสรศักดิ์ จันมี อังกฤษธุรกิจ10
35 6640307235 นางสาวอัญมณี ชนะศรี อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123